Ti skogområder vernet i Viken

Kalkfuruskog i Ramndalen. Her kommer kalkrikt sigevann fra grunnfjellsbergarter høyere oppe i lia. Dette gir grunnlag for et stort artsmangfold av karplanter. Foto : Egil Bendiksen

I dag er det opprettet to nye naturreservater og utvidet 8 eksisterende naturreservater i Viken.

Publisert 20.06.2023

Mange av de truede artene og naturtypene i Norge finnes i skog. Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, og dagens vernevedtak vil bl.a. bidra til å oppfylle nasjonale miljømål om at

 • et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
 • ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Det er også et nasjonalt mål om å verne 10 prosent av skogen. 

De ti områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog og representerer både det typiske og sjeldne i norsk skognatur. Formålet med reservatene er å bevare skogområder med truet, sjelden eller sårbar natur med de naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Verneverdiene er blant annet knyttet til gammel granskog, kalkfuruskog, ravineskog og rik blandingsskog. Områdene har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle dem. Skogen skal gis mest mulig fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende eller døde trær. 

Du kan lese mer om vedtaket på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Områdene i Viken

De nye naturreservatene i Viken er:

 • Klippa, Øvre Eiker kommune, ca. 268 dekar
 • Munkerudevja, Nes kommune, ca. 141 dekar

Områdene som er utvidet er:

 • Ramfoss, Modum kommune, nytt totalareal på ca. 559 dekar
 • Rambergåsen (utvidelse av Orkerødskogen naturreservat), Moss kommune, nytt totalareal på 638 dekar
 • Reierskogen (utvidelse av Reieråsen naturreservat), Moss kommune, nytt totalareal på 279 dekar
 • Rødsåsen, Moss kommune, nytt totalareal på 427 dekar
 • Ramndalen, Nittedal kommune, nytt totalareal på ca. 2 160 dekar
 • Prestegarden, Nannestad kommune, (utvidelse av det tidligere Nannestad kapellangård naturreservat). Nytt totalareal på ca. 309 dekar
 • Kringler, Nannestad kommune, nytt totalareal på ca. 292 dekar
 • Vassfaret, Flå og Nesbyen kommuner i Viken fylke, Sør-Aurdal kommune i Innlandet fylke, (utvidelse av det tidligere Bringen naturreservat). Nytt totalareal på ca. 29 411 dekar

Vernekart og forskrifter for områdene kan lastes ned i høyre marg. Verneforskriftene vil bli lagt ut på www.lovdata.no. Grensene for naturreservatene vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no.

Vi sender informasjon om vedtaket til berørte grunneiere, samt til lokale og regionale høringsinstanser og de som har gitt høringsuttalelse., se adresseliste. Statsforvalteren vil også kunngjøre vedtaket i lokalpressen. Klima- og miljødepartementet sørger for kunngjøring i Norsk Lovtidende. Departementet sender også vedtaket til tinglysning på de respektive eiendommene.

Om bruk og forvaltning av områdene

De områdene som ikke er merket tidligere vil bli merket med grensebolter innmålt i marka i regi av Jordskifteretten. Grunneiere og naboer vil bli varslet om dette.

Vernet får konsekvenser for bruk og utnyttelse av områdene. Ved skogvern vektlegges vern av hele økosystemet med tilhørende økologiske prosesser. Reservatene er fredet mot alle inngrep som kan skade verneverdiene. For eksempel er hogst og tekniske inngrep derfor forbudt. Skogen skal gis en fri utvikling, med unntak av eventuell skjøtsel og restaurering som er bestemt av forvaltningsmyndigheten for å ivareta og fremme verneformålet. Vernet er ikke til hinder for fortsatt bruk til friluftsliv, jakt, fiske, plukking av bær og matsopp. Beite er i utgangspunktet tillatt.

Det er verneforskriftene som gir bestemmelser om bruken, og vi henviser til disse for nærmere informasjon om restriksjonene i det enkelte verneområdet. Restriksjonsnivået og utformingen av verneforskriftene varierer noe. Om ikke annet er nevnt i verneforskriften, gjelder annet lovverk som for eksempel viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven og motorferdselloven.

Oppheving av eldre trefredninger i Oslo og Viken

I forbindelse med vernevedtaket er det også opphevet noen eldre trefredninger i Oslo og Viken. Årsaken til dette er at trærne har falt ned, og formålet med fredningene er bortfalt. Se hvilke trær opphevelsen gjelder i forskrift i høyre marg.