Starter arbeid med vern av 6 områder i Viken

Portåsen er et stort og variert skogområde, med et svært rikt artsmangfold. Bildet viser gammel lavlandsblandingsskog i Langtjennlia. Foto: Tom Hellik Hofton

Vi starter nå opp med verneplan for 6 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 26. oktober 2023.

Publisert 28.09.2023

Formålet med denne oppstartsmeldingen er å hente inn synspunkter og å sikre medvirkning allerede før det lages et mer konkret verneforslag med detaljerte grenser og vernebestemmelser.

Det meldes oppstart for følgende 4 nye områder:

  • Reneflot, Moss kommune, ca. 187 dekar
  • Smalelvravina, Indre Østfold kommune, ca. 631 dekar
  • Råaråsen, Krødsherad kommune, ca. 1 403 dekar
  • Portåsen, Sigdal kommune, ca. 2 346 dekar

Og utvidelse av 2 områder:

  • Ullebergåsen, Kongsberg kommune, ca. 365 dekar
  • Eine, Bærum kommune, ca. 107 dekar

Kart som viser foreløpig avgrensing av områdene kan lastes ned fra høyre marg/nederst på siden. Vi gjør spesielt oppmerksom på at avgrensningene ikke er et verneforslag, men er det arealet som skal utredes videre i verneprosessen. Det må forventes endringer.

Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Formålet med vernet

Aktuell verneform for samtlige av områdene er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37.

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i oppstartsmeldingen varierer fra rik granskog i ravinelandskap, rik edelløvskog og skogområder på kalkrik grunn. Skogområdene er gjennomgående eldre. Det er rikt biologisk mangfold i de foreslåtte områdene, og flere forekomster av sjeldne og trua arter.

Rapporter fra naturfaglige registreringer kan nedlastes fra margen til høyre/nederst på siden. Skogvernrapportene er en ny type rapport som utarbeides når områder skal vurderes for vern. I denne storyen kan du lese om hva som inngår i rapportene og hvordan vi vurderer om skog er verneverdig. For Smalelvravina og utvidelsen ved Eine har vi vurdert at det er tilstrekkelig med allerede kjent kunnskap om naturverdiene, informasjon om naturverdiene kan du finne i www.naturbase.no eller økologisk grunnkart.

Hva innebærer et vern?

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Innspill og videre prosess

Vi vil gjerne ha synspunkter på naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Fristen for å gi tilbakemelding er 26. oktober 2023.

Du kan gi tilbakemelding pr e-post til sfovpost@statsforvalteren.no eller som brevpost til: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merkes med referanse 2023/33560 og navn på området innspillet gjelder.

Etter gjennomgang av innspillene, vil verneforslaget med detaljerte områdeavgrensninger og verneforskrifter sendes på høring. Du kan abonnere på nyheter innenfor tema «Miljø og klima» for å sikre at du mottar informasjon om høringen.