Starter arbeid med vern av 2 områder i Indre Østfold

Verneforslaget ved Gyrihelleren er et område som brant sommeren 2023. Skogbrann gir liv til brannavhengige og brannbegunstigete arter som f.eks. gulbrunt bålbeger

Vi starter nå opp med verneplan for 2 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 22. januar 2024.

Publisert 19.12.2023

Formålet med denne oppstartsmeldingen er å hente inn synspunkter og å sikre medvirkning allerede før det lages et mer konkret verneforslag med detaljerte grenser og vernebestemmelser.

Det meldes oppstart for utvidelse av 2 områder:

  • Gyrihelleren naturreservat, Indre Østfold kommune, 142 dekar utvidelse, 1 eiendom
  • Sæter naturreservat, Indre Østfold kommune, 112 dekar utvidelse, 1 eiendom

Kart som viser foreløpig avgrensing av områdene kan lastes ned fra høyre marg/nederst på siden. Vi gjør spesielt oppmerksom på at avgrensningene ikke er et verneforslag, men er det arealet som skal utredes videre i verneprosessen. Det må forventes endringer.

Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Formålet med vernet

Aktuell verneform for samtlige av områdene er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37.

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i oppstartsmeldingen omfatter blant annet brannpåvirket skogområder og rik edelløvskog tilknyttet raviner.

Rapport fra naturfaglige registreringer for Sæter (utv) kan nedlastes fra margen til høyre/nederst på siden. Skogvernrapportene er en ny type rapport som utarbeides når områder skal vurderes for vern. I denne storyen kan du lese om hva som inngår i rapportene og hvordan vi vurderer om skog er verneverdig.

Kartleggingsrapport for utvidelse ved Gyrihelleren kommer i 2024, og vil bli lagt ved når området legges ut på høring.

Informasjon om naturverdier kan du også finne  i www.naturbase.no eller økologisk grunnkart.

Hva innebærer et vern?

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Innspill og videre prosess

Vi vil gjerne ha synspunkter på naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Fristen for å gi tilbakemelding er 22. januar 2024. 

Du kan gi tilbakemelding pr e-post til sfovpost@statsforvalteren.no eller som brevpost til: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merkes med referanse 2023/46991 og navn på området innspillet gjelder.

Etter gjennomgang av innspillene, vil verneforslaget med detaljerte områdeavgrensninger og verneforskrifter sendes på høring. Du kan abonnere på nyheter innenfor tema «Miljø og klima» for å sikre at du mottar informasjon om høringen.