Nytt skogområde vernet

To grantrær med huldrestry i Fjellsjøhøgda naturreservat.
To grantrær med huldrestry i Fjellsjøhøgda naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

I dag er Fjellsjøhøgda naturreservat i Oslomarka vedtatt. 

Publisert 08.03.2024

Det er i dag vedtatt vern av 12 nye naturreservater i skog. Ett av disse ligger i Akershus, det er Fjellsjøhøgda i Lunner kommune. Her finnes gammel granskog og myrområder. Viktige verneverdier er knyttet til forekomster av død ved og rike forekomster av sjeldne og truede sopp- og lavarter. I området finnes Oslomarkas rikeste forekomst av den truede lavarten huldrestry.

Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, og de nye naturreservatene har et stort artsmangfold. Områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog, og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern.

Du kan lese mer om vedtaket på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Vernekart og forskrift kan lastes ned i høyre marg. Verneforskriftene med reglene for områdene vil bli lagt ut på www.lovdata.no. Grensene for naturreservatet vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no.