Høring av forslag om vern av seks skogområder

Sølvnever på gammel selje i Råaråsen. Lavarten er sjelden i regionen, og området har også sjeldent stor tetthet av selje i alle aldre. Foto: Tom Hellik Hofton

Forslag om vern av seks nye skogområder sendes nå på høring. Du kan komme med merknader innen 15. april 2024.

Publisert 15.02.2024

Verneforslaget omfatter tre nye naturreservater og utvidelse av tre eksisterende naturreservater i Buskerud, Akershus og Østfold. Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

De nye områdene som foreslås vernet er:

  • Portåsen, Sigdal kommune
  • Råaråsen, Krødsherad kommune
  • Renneflot, Moss kommune

Områdene som foreslås utvidet er:

  • Eine naturreservat, Bærum kommune
  • Sæter naturreservat, Indre Østfold kommune
  • Gyrihelleren naturreservat, Indre Østfold kommune

Formålet med vernet

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i høringen omfatter blant annet rik edelløvskog, gammel furu- og granskog med mye død ved og skog som har vært utsatt for skogbrann. Skogen er gjennomgående eldre, og flere av verneforslagene har et rikt biologisk mangfold med mange sjeldne og sårbare arter.

Høringsdokumenter og nærmere informasjon om områdene

Alle dokumentene til områdene som nå er på høring finner du i høyre marg på denne siden.

I høringsdokumentet finner du utfyllende informasjon om områdene, blant annet hvilke verneverdier som finnes, og en gjennomgang av de innspillene vi mottok da vi meldte oppstart.

Videre finner du kart med foreslåtte grenser og verneforskrifter som viser hvilke regler som foreslås i de enkelte områdene. Rapporter fra naturfaglige kartlegginger ligger også på denne siden. Skogvernrapportene er en ny type rapport som utarbeides når områder skal vurderes for vern. I denne storyen kan du lese om hva som inngår i rapportene og hvordan vi vurderer om skog er verneverdig.  For utvidelsen ved Eine har vi vurdert at det er tilstrekkelig med allerede kjent kunnskap om naturverdiene, informasjon om naturverdiene kan du finne i www.naturbase.no eller økologisk grunnkart.

Høringsbrevet er et oversendelsesbrev med nyttig informasjon, og adresselisten viser hvem som skal ha fått høringen tilsendt direkte. Du kan gi innspill selv om du ikke står på adresselisten.

Slik gir du innspill

Merknader til verneforslagene kan sendes skriftlig innen 15. april 2024 på e-post til

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev til

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Postboks 325

1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2024/7125 og navn på området innspillet gjelder.