Høring av forslag om vern av skog

Forslag om vern av seks områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 13. mai 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.03.2021

Verneforslaget omfatter fire nye naturreservater og utvidelse av to eksisterende naturreservater. Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

De nye verneområdene som foreslås er:

  • Hagaevju, Nes kommune, ca. 151 daa. Kommunalt eid og tre private grunneiere,
  • Styggvannsdalen, Lørenskog kommune, ca. 502 daa. Eid av tre private grunneiere.
  • Søbråten, Bærum kommune, ca. 103 daa. Eid av én privat grunneier.
  • Torshov (tidligere Thorshaug), Gjerdrum kommune, ca. 214 daa. Eid av to private grunneiere.

Områder som foreslås utvidet er:

  • Ramsåsen naturreservat, Bærum kommune. Utvidelse på ca. 1261 daa. Kommunalt eid og to private grunneiere.
  • Rudskampen naturreservat med Råbjørn, Nannestad kommune. Utvidelse på ca. 2659 daa. Eid av én allmenning og én privat grunneier.

 

Formålet med vernet

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i høringen varierer fra rik sump- og kildeskog, edelløv- og blandingsskog til gran- og furuskog. Skogen er gjennomgående eldre og har et rikt biologisk mangfold med flere sjeldne og trua arter, men det inngår også restaureringsarealer.

 

Høringsdokumenter og nærmere informasjon om områdene

Alle dokumentene til områdene som nå er på høring finner du på denne siden. I høyre marg finner du kartene med foreslåtte grenser og forslagene til verneforskrifter som viser hvilke regler som foreslås i verneområdene. 

I høringsdokumentet finner du mer informasjon om områdene, blant annet om hva som gjør at naturen i områdene anbefales vernet, og en gjennomgang av de innspillene vi mottok da vi meldte oppstart i november. Rapportene fra de naturfaglige registeringene ligger også på siden her. Der det er vurdert tilstrekkelig med allerede kjent kunnskap om naturverdiene, henvises det til høringsdokumentet og informasjon på www.naturbase.no.

Høringsbrevet er et oversendelsesbrev med nyttig informasjon, og adresselisten viser hvem som skal ha fått høringen tilsendt direkte. Du kan gi innspill selv om du ikke står på adresselisten.

 

Slik gir du innspill

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 13. mai 2021 på e-post 

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2021/8652 og navn på området innspillet gjelder.