Foreslår vern med sikte på aktiv naturvernbrenning

Kontrollert naturvernbrenning i Sverige Foto: Life-Taiga

Vi starter nå opp verneplanprosessen for et skogområde i Aurskog-Høland, der vi planlegger for aktiv naturvernbrenning som skjøtselsmetode. Formålet med naturvernbrenningen er å bevare og legge til rette for arter som er avhengige eller begunstiget av skogbrann. Alle som ønsker det kan komme med innspill innen 1. september 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.06.2021

Formålet med denne oppstartsmeldingen er at alle som ønsker det kan få komme med innspill, informasjon og/eller si sin mening før det lages et konkret verneforslag og arbeides videre med planene om naturvernbrenning.

Oppstartsmeldingen gjelder utvidelser og sammenslåing av de to naturreservatene Store Rekke og Hølvannet ved Setskog i Aurskog-Høland. Oppstartsområdet omfatter utvidelser på ca. 12 199 dekar. Kart over området kan lastes ned fra høyre marg. Utvidelsene er tilbudt for vern av eieren av skogen gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Grunneieren har gitt tilbudet med sikte på at området skal kunne forvaltes og skjøttes med aktiv naturvernbrenning.

I Sverige og flere andre land er det relativt vanlig å drive med kontrollert og aktiv brenning i skog som skjøtsel for å bevare og legge til rette for artsmangfoldet knyttet til skogbrann. Dette er så langt ikke gjort i Norge, men fra miljøvernmyndighetenes side er det ønskelig å verne arealer som er egnet for aktiv naturvernbrenning. Store Rekke og Hølvannet er interessant fordi undersøkelser viser at det har brent der regelmessig tidligere og vi mener det er sannsynlig at området vil få økt biologisk verdi ved aktiv naturvernbrenning som skjøtselsmetode. Det er også et område som sikkerhetsmessig er godt egnet for naturvernbrenning.

I det innledende verneplanarbeidet er det utarbeidet flere fagrapporter. Disse kan lastes ned fra høyre marg.

 

Hvorfor er naturvernbrenning viktig for naturmangfoldet?

Skogbrann er en naturlig del av dynamikken i boreale barskoger og vi mennesker har gjennom tidene brukt brenning som kultiveringstiltak. Med effektive slukningsmetoder og endret skog- og utmarksforvaltning, har både antallet branner og brannpåvirkede skogarealer blitt kraftig redusert det siste århundret. Dette er i all hovedsak positivt, men for noen arter er det et problem at det er færre skogbranner enn tidligere. Aktiv og kontrollert naturvernbrenning er et skjøtselstiltak som kan bøte på dette problemet.

Skogbranner skaper unike og varierte naturkvaliteter, habitater og substrater som er viktig for en rekke dyr, planter, insekter, sopp, moser og lav. Flere arter er direkte avhengig av skogbrann. Noen er avhengige av og knyttet til brannskadde trær, brent stående og liggende død ved, andre av naken mineraljord og brent bakke, eller den høye varmen. Karplanten bråtestorkenebb har eksempelvis frø som krever svært høye temperaturer og spirer etter brann, mens sotpraktbillen er direkte knyttet til brent trevirke og er gjerne på plass allerede før brannen har slukket. Den langsiktige overlevelsen av slike branntilknyttede arter er avhengig av jevnlige skogbranner og tilgang til arealer med brent skog. Mange av disse artene er i dag sjeldne og trua. Livsmiljøene som skapes ved skogbrann er også fordelaktige for en rekke andre arter. 

 

Når vil naturvernbrenningen gjennomføres?

Naturvernbrenningen vil ikke gjennomføres før etter at området eventuelt er formelt vernet. Det vil også i forkant bli utarbeidet en egen skjøtselsplan med nærmere beskrivelse av hvordan brenningen i detalj skal gjennomføres. Brenningen vil være kontrollert og nøye planlagt, og gjennomføres trinnvis og over flere år.

 

Viktig med god dialog tidlig i prosessen

Samarbeid og involvering av brannvesen og beredskap, kommunen, skogeiersiden og andre aktuelle parter vil være avgjørende i et slikt prosjekt. I den innledende fasen av verneplanarbeidet har derfor Statsforvalteren hatt dialogmøter med både Aurskog-Høland kommune, Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, grunneier og hans skogeierforening, samt Norges Skogeierforbund. Vi har også fått god informasjon om hvordan bl.a. Länsstyrelsen i Värmland gjennomfører aktiv naturvernbrenning i sine verneområder.

 

Innspill og videre prosess

Merknader til oppstartsmeldingen og innspill til verneplanarbeidet sendes innen 1. september 2021 pr e-post til sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Merkes med referanse 2021/17782.

Etter gjennomgang av kommentarer til oppstartsmeldingen, drøftinger med grunneier, videre dialog med kommunen og lokalt brannvesen med flere, vil et detaljert verneforslag med områdeavgrensning og utkast til verneforskrift sendes på høring. I høringsperioden planlegger vi å gjennomføre et åpent informasjonsmøte der interesserte kan delta og si sin mening.

Du kan abonnere på nyheter innenfor tema «Miljø og klima» for å sikre at du mottar informasjon om høringen.

Avbrent område i Sverige Foto:Life-Taiga