Anbefaler vern av nye skogområder

Skogområdet ved Melåa har et svært stort artsmangfold og stor tetthet av truede arter knyttet til død ved, gammelskog og kalkrik grunn. Blant annet finnes gullkorallsopp (NT) i området. Foto: Jon Trygve Johnsen

Vi har sendt vår tilrådning om vern av skog i Østfold, Akershus og Buskerud til Miljødirektoratet. Tilrådningen omfatter 5 nye naturreservater og utvidelse av 5 eksisterende naturreservater.

Publisert 01.02.2024

De nye områdene som tilrådes vernet er:

  • Bonn, Frogn kommune, 108 daa
  • Bonneholet, Frogn kommune, 292 daa
  • Krokskogstupene, Hole kommune, 3 737 daa
  • Sogna, Ullensaker kommune, 733 daa
  • Melåa, Modum kommune, 409 daa

Områdene som foreslås utvidet er:

  • Fjella og Burumtjern, Marker og Rakkestad kommuner, 1 575 daa utvidelse
  • Smihagen, Frogn kommune, 5 daa utvidelse
  • Gukilhøgda og Abbortjernhøgda, Aurskog-Høland og Indre Østfold kommuner, 1 349 daa utvidelse
  • Høgsmåsan og Geitåsen, Lillestrøm og Gjerdrum kommuner, 647 daa utvidelse
  • Trillemarka-Rollagsfjell, Rollag kommune, 2 244 daa utvidelse

Områdene har kommet frem gjennom ordningen med frivillig vern av skog, der skogeier selv tilbyr areal for vern.

Det er gitt mulighet til å uttale seg til områdene gjennom melding om oppstart av verneprosess og høring av et konkret verneforslag med avgrensning og forskrift. 

Statsforvalterens vurdering av innspillene går frem av tilrådningen som kan lastes ned på denne siden. 

Høringsinnspill, kart og forskrifter kan også lastes ned på samme sted.

Videre saksbehandling

Statsforvalteren har nå sendt sin tilrådning om vern til Miljødirektoratet. Direktoratet vurderer forslaget og vil sende sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet, som deretter forbereder saken og legger forslag om vernevedtak fram for Kongen i statsråd. Etter vedtak ved kongelig resolusjon vil erstatningen til skogeier bli utbetalt i tråd med avtalen. Vedtaket vil bli kunngjort og Statsforvalteren vil sørge for at naturreservatet blir merket og skiltet.