Anbefaler vern av område med sikte på aktiv naturvernbrenning

Bilde av skog som har brent gjennom kontrollert brenning i Sverige. Røyken ligger rolig.
Røyken ligger etter gjennomført naturvernbrenning i Sverige, hvor de har lang erfaring med denne type skjøtsel i skog Foto: Life Taiga.

Vi har sendt vår tilrådning om vern av et skogområde i Aurskog-Høland, der naturvernbrenning planlegges som skjøtselsmetode. Formålet er å bevare og legge til rette for arter som er avhengige av eller drar nytte av brente skogsområder.

Publisert 30.06.2023

Verneforslaget innebærer en utvidelse av de to naturreservatene Store rekke og Hølvannet ved Setskog. Utvidelsen er på ca.10 953 dekar. Med eksisterende naturreservater blir arealet totalt 17 784 dekar.

Arealet er tilbudt for vern av skogeier selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog, og tilbudet er gitt med utgangspunkt i fremtidig naturvernbrenning.

I Sverige er det vanlig å drive med kontrollert brenning i skog for å legge til rette for det biologiske mangfoldet som har fordel av skogbrann. Store rekke og Hølvannet er det første området i Norge hvor det foreslås vern etter naturmangfoldloven med sikte på å forvalte og skjøtte området med kontrollert naturvernbrenning. Området er interessant for slik skjøtsel fordi det regelmessig har brent der tidligere, og at det vurderes godt egnet for å gjenskape naturverdier knyttet til brannpåvirket skog. Avgjørende er det også at området sikkerhetsmessig vurderes godt egnet. 

Det er utarbeidet flere fagrapporter som ligger til grunn for vurderingen om at området egner seg for naturvernbrenning. Disse kan lastes ned fra høyre marg.

Hvorfor kontrollert naturvernbrenning?

Skogbrann er en naturlig del av dynamikken i boreale barskoger og gjennom tidene har vi også brukt brenning som kultiveringstiltak. Med effektive slukningsmetoder og endret skog- og utmarksforvaltning, har både antallet branner og brannpåvirkede skogarealer blitt kraftig redusert det siste århundret.

Skogbranner endrer skogstrukturen og skaper unike og variert kvaliteter og elementer som er viktig for en rekke dyr, planter, insekter, sopp, moser og lav. Flere arter er direkte avhengig av skogbrann, og av disse er omtrent 40 arter sjeldne og trua. Noen arter er knyttet til brannskadde trær, andre til brent død ved, naken mineraljord og brent bakke. Den langsiktige overlevelsen av slike branntilknyttede arter er avhengig av jevnlige skogbranner og tilgang til arealer med brent skog. Livsmiljøene som skapes ved skogbrann er også fordelaktige for en rekke andre arter. En skogbrann har positive effekter på naturmangfoldet både på kort, mellomlang og lang sikt, i opptil flere hundre år. 

Ved å gjennomføre kontrollerte brenninger i skog kan man velge ut de lokalitetene som sikkerhetsmessig egner seg, og som samtidig har sannsynlighet for å skape leveområder for de branntilknyttede artene.

Når vil naturvernbrenningen gjennomføres?

Ikke nå.

Naturvernbrenning i dette området vil ikke igangsettes før etter at området er formelt vernet.

Det er også mange kriterier for værforholdene som skal stemme før man setter i gang med brenning. Det er derfor kun et fåtall dager i året hvor det er aktuelt å brenne. Er man usikker på om brenningen vil være kontrollert, så setter man ikke i gang å brenne.

Ved gjennomføring av kontrollert brenning vil brenningsentreprenøren (utdannet brenningspersonell) ha en plan for hvordan brannen vil oppføre seg med de gitte værprognosene, hvilke forberedelser som må gjøres for at brenningen skal foregå kontrollert og hvilken beredskap som er nødvendig for å forhindre spredning. 

Brenningen vil gjennomføres i små delområder innenfor verneforslaget og over flere år. Det er utarbeidet et utkast til skjøtselsplan som gir en nærmere beskrivelse av den planlagte naturvernbrenningen.

Om vår tilrådning

Det er gitt mulighet til å uttale seg til områdene gjennom melding om oppstart av verneprosess og høring av et konkret verneforslag med avgrensning og forskrift. 

Statsforvalterens vurdering av innspillene går frem av tilrådningen som kan lastes ned på denne siden. 

Høringsinnspill, utkast til skjøtselsplan, kart og forskrift kan også lastes ned på samme sted.

Sotpraktbiller som parrer i et brent skogsområde i Västmannaland i Sverige
Parrende sotpraktbiller to dager etter brenning i Vastmannaland Foto: Markus Rehnberg / Markus Rehnberg.