Fiskeforvaltning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


Publisert 18.08.2022

Fangst av edelkreps i Oslo og Viken

På grunn av fare for spredning av krepsepest er det strenge restriksjoner for fangst av edelkreps (Astacus astacus).


Publisert 02.09.2021

Øvre Eiker skal ansette en lokal koordinator i arbeidet med å bekjempe Gyrodaktylus salaris. Staten tar regningen

Statlige og kommunale myndigheter samarbeider om å bekjempe den smittsomme lakseparasitten for å bevare laksefisk. Nå har Øvre Eier kommune utlyst en stilling som skal bidra til god samhandling i prosjektet.


Publisert 28.02.2020

Ber om innspill til retningslinjer om anadrome laksefisk

Viken har mange fiskerike elver, med blant annet laks og sjøørret. Fisket etter disse er regulert i forskrifter, og disse skal nå revideres. Fylkesmannen ber lag, foreninger, organisasjoner og kommuner om å komme med innspill og forslag til endringer i reglene for fiske i elver. Frist for å komme med innspill er 25. mars.