Avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Ordningen skal fungere som et sikkerhetsnett når jordbrukeren av bestemte årsaker helt eller delvis er ute av stand til å utføre det arbeidet han eller hun vanligvis vil ha gjort for å holde driften i foretaket i gang.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å dekke kostnader til avløsning ved jordbrukerens egen eller barns sykdom, ved svangerskap, ved fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved jordbrukerens dødsfall.

Det er kommunen som er vedtaksmyndighet. Dette innebærer at det er kommunen som skal behandle søknaden. Vi behandler klager over kommunens vedtak og fatter vedtak om dispensasjon. Landbruksdirektoratet behandler klager over vedtak om dispensasjon og har det overordnede ansvaret for å administrere tilskuddsordningen.

Les mer om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v. på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Elektronisk søknad

Søknader sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten i Altinn.