Utvalgte kulturlandskap

Oppdatert 20.12.2021

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et utvalg av Norges mest verdifulle kulturlandskap. Områdene er valgt ut fordi de har store biologiske og kulturhistoriske verdier. I Oslo og Viken har vi sju områder med status "utvalgt kulturlandskap".

Disse særegne jordbrukslandskapene er skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom mange generasjoner. Særpreget i disse områdene kan bare ivaretas gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold. Arbeidet er forankret i frivillige avtaler med grunneierne.

Alle fylker i Norge har minst ett område med status "utvalgt kulturlandskap". Det er landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen i Norge som i fellesskap står bak satsingen.

Sju utvalgte kulturlandskap i Oslo og Viken

Øya-Nordre Eik 

I dette området finner vi et sjeldent godt bevart ravinelandskap. Området omfatter 20 gårdsbruk. På flere av disse drives det aktiv husdyrhold med utstrakt beitebruk. Denne driftsformen opprettholder et åpent kulturlandskap og ivaretar den rike vegetasjonen i området.

Her kan du lese forvaltningsplanen for UKL Øya-Nordre Eik.

Her finner du mer informasjon om Øya og Nordre Eik.
Du kan også lese mer om Øya–Nordre Eik på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Steinssletta 

Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med dyktige bønder gjort Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap. I utvalget representerer Steinssletta flatbygdene. Aktivt jordbruk har skapt dette verdifulle kulturlandskapet og er en forutsetning for videre ivaretakelse av det. Store deler av området er fulldyrka areal med korn, oljevekster, frø, poteter og grønnsaker. I tillegg er det noe husdyrhold.

Du kan lese mer om Steinssletta på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet og på hjemmesiden til Steinssletta.

Leveld 

Leveld i Ål er ei bygd der tuna ligg på rekkje i dalsida. Bygda har ein godt ivareteke struktur med teigdelt innmark, steingjerde og rydningsrøyser. Eit av særprega til Leveld er at beitemarkene er samanhengande frå bygda til heimstølane. Dei smale teigane strekkjer seg frå dalbotnen og oppover til utmarka, frå ca. 700 - 950 moh. Jordbrukslandskapet i Leveld er ein god representant for fjellbygdene i Buskerud og fortel ein viktig del av jordbrukshistoria i fylket.

Her kan du lese forvaltningsplan for UKL Leveld og tiltaksstrategien 2019 for UKL Leveld.

Du kan lese meir om Leveld på heimesida til Landbruksdirektoratet.

Nordmarksplasser 

Området i Oslo består av fire plasser fra 1700-tallet. Disse ligger som vakre, åpne og grønne juveler i den store granskogen i Nordmarka. Plassene er Blankvannsbråten, Finnerud, Slagteren og Svartorseter. Disse var tidligere setrer tilknytta storgårdene i Aker. Finnerud var trolig finneboplass fra samme tid. Mange av slåttengene og beitene har vært i drift og blitt skjøttet over lang tid. Plassene har godt bevarte gårdsmiljøer med verdifull bebyggelse. De ligger vakkert til i landskapet, i nært samspill med kupert innmark som er omkranset av vekslende gamle åkerlapper, urterike blomsterenger og hagemarksprega skogspartier.

Du kan lese mer om Nordmarksplasser på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Sørkedalen

Bogstad gård har preget Sørkedalens kulturlandskap både direkte og ved at mange av gårdene i dalen enten var husmannsplasser eller leilendingsplasser under Bogstad. Bogstad gård med hageanlegg og omkringliggende plasser og kulturlandskap er fredet etter kulturminneloven. Gården har en lang og rik historie som krongods, politisk samlingspunkt omkring 1814 og etter at unionen med Sverige var et faktum. Både Bogstad og Sørkedalen har en mange hundreårig lang jordbrukshistorie.

Du kan lese mer om Sørkedalen på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Bøensætre med plasser

Det utvalgte området i Aremark kommune i Østfold utgjør et levende bilde av et typisk husmannsplassamfunn i skogsbygdene nær svenskegrensen fra tiden 1850-1950. Området omfatter husmannsplassene Bøensætre, Knatterød, Laggerholt, Bøensæterhagen, søndre Størholtet og Størholtødegården. I tillegg er stua på nedre Sørenskas og stua på Søndre Støholtet med. Bøensætre er den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold.

Du kan lese mer om Bøensætre med plasser på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Rygge

Herregårdslandskapet Rygge omfatter et kjerneområde rundt herregården og omkringliggende jordbruksområder. Kjerneområdets nordre del har store sammenhengende jorder, store bygnings- og hageanlegg, alleer m.m. Den søndre delen av kjerneområdet domineres av jordbrukslandskap med mindre eiendommer, bekkedrag, lunder og kantsoner. Lengst sør i kjerneområdet er indre del av Årefjorden med skogsområder i vest og nordvest. Totalområdet omfatter i tillegg jordbruksområdene rundt Rygge middelalderkirke og sørover til Botner, samt deler av Raet. Området avgrenses av Oslofjorden i vest, Vansjø i nord og større skogkledde koller mot Larkollen i sør.

Du kan lese mer om Rygge på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.