Vakt- og administrasjonstilskuddet innlemmes i rammefinansieringa til kommunene

Regjeringa vil i statsbudsjettet for 2020 foreslå å innlemme den delen av tilskuddet til veterinærdekninga som gjelder klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, i rammefinansieringa til kommunene. Dette framgår av Kommuneproposisjonen 2010, kapittel 13.10.2. Proposisjonen ble vedtatt av Stortinget 18.6.2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.08.2019

I Kommuneproposisjonen står det:  

«Tilskudd til veterinærdekning over kap 1142, post 60 har siden 2008 vært gitt som et øremerket tilskudd som skal sette kommunene i stand til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Hoveddelen av posten er knyttet til klinisk veterinærvakt utenom åpningstid. I 2019 er bevilgningen til dette formålet på 129,8 mill. kroner. Posten omfatter også 44,3 mill. kroner til stimuleringstiltak for å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake distrikter. Det er videre satt av 750 000 kroner til veterinærtjenester på Svalbard. 

Kommunene har etter dyrehelsepersonelloven ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, herunder klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Rammefinansiering er hovedprinsippet for finansiering av kommunesektoren. Dette står særlig sterkt når oppgaver følger av lov. Regjeringen vil derfor i statsbudsjettet for 2020 foreslå å innlemme den delen av posten som gjelder klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.» 

Ingen endringer i vaktdistriktene 

Landbruksdirektoratet skriver i brev (lenke til brev) til Fylkesmannen at det ikke vil være aktuelt for Landbruksdirektoratet å vedta ny struktur for vaktdistriktene med mindre Stortinget omgjør sitt eget vedtak om innlemming av tilskuddet i rammefinansieringa.