Gjennomføring av Oslofjordplanen – angår det kommunen?

Fangdam kan bedre vannkvaliteten ved at den samler opp jord og næringsstoffer. I tillegg bidrar dammen til flomdemping og økt biologisk mangfold.
Fangdam kan bedre vannkvaliteten ved at den samler opp jord og næringsstoffer. I tillegg bidrar dammen til flomdemping og økt biologisk mangfold. Foto: SFOV / Maia S. Økland.

I helhetlig plan for Oslofjorden har regjeringen gitt kommunen et medansvar for at Oslofjorden skal bli ren, rik og tilgjengelig for alle. Kommuner som ligger i nedslagsfeltet til Oslofjorden har fått i oppdrag å fylle ut tiltakskort for sin kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.12.2021

Regjeringen vil legge til rette for at Oslofjorden skal få god miljøtilstand og være attraktiv for friluftslivet. I mars i år kom den nye Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.

Planen inneholder 63 tekniske tiltak og 19 kunnskapstiltak. For hvert av disse tiltakene er det laget såkalte «tiltakskort».

Kommuner som ligger i nedslagsfeltet til Oslofjorden har fått i oppdrag å fylle ut slike tiltakskort for sin kommune. Tiltakskortene skal konkretisere hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som skal gjøre hva og når. Oppdraget fikk kommunene i brev fra Miljødirektoratet 5. oktober 2021. Fristen for å fylle ut tiltakskortene var 1. november.

Det er viktig å merke seg at innholdet i tiltakskortene skal oppdateres underveis. For de områdene Statsforvalteren har ansvar for, vil oppdateringen skje i samarbeid med kommunene.

 

Kommunen har et ansvar

Innenfor landbruk er det ett tiltak kommunen har et særskilt ansvar for, tiltak T 14.

  • T 14 Økt tilsyn med, og oppfølging av der krav om etablert vegetasjonssoner mot vassdrag ikke er oppfylt

I tillegg skal kommunen bidra på tiltakskort T 9 som vi er ansvarlig for, og T 12 som Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for.

I tiltak T 9 har kommunen et ansvar når de utarbeider sine SMIL-tiltaksstrategier (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket), for å bidra til å redusere avrenning fra jordbruksarealer der utfordringene tilsier det.

Det er viktig at vi ser flere av tiltakene i sammenheng når vi reviderer regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Viken, som skal gjelde i perioden 2023-2026.

 

Tips til verktøy i arbeidet

Vann-nett gir en god oversikt over tilstand og behov for tiltak. Denne informasjonen er viktig når vi skal prioritere områder og velge riktige tiltak for bedre vannmiljø.

Strategihåndbok i målretting av tiltak i kommunen som er laget i vannområde PURA, er et godt eksempel for prioritering av tiltak og vannforekomster innenfor et vannområde, slik at man enklere kan jobbe målrettet for å nå vannmiljømålene. Denne kan spesielt kommunene benytte for å identifisere hvilke tiltak de bør iverksette for å nå målene for vannkvalitet i sin kommune. Strategihåndboka kan du lese på nettsiden til PURA.