RMP - sluttbehandling søknader 2019

Hvordan sluttbehandle RMP - søknadene, og hva bør saksbehandler tenke på i sluttprosessen?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.01.2020

Vi vet dere har hatt mange utfordringer med ny RMP- søknadsomgang, endringer i eStil og kommune og fylkessammenslåinger. Tusen takk for innsatsen dere har lagt ned i arbeidet, og for at dere tar kontakt når ting ikke fungerer.

Tips i sluttbehandlingen i RMP

Avkortinger

Før dere attesterer søknadene, er det aktuelt å vurdere avkorting av tilskudd i tilfeller der det er gitt feilopplysninger eller der det er brudd på annet regelverk for jordbruksdrift. Se nærmere om avkorting i kapittel 4.6 i rundskriv nr 2019-17. Merk at bestemmelsene om avkorting som følge av manglende eller mangelfull gjødslingsplan eller plantevernjournal er strengere for regionale miljøtilskudd enn for produksjonstilskudd.

Kommunen må sjekke alle foretak der det i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd, ble avdekket at gjødslingsplanen mangler eller er mangelfull. Foretak som har søkt om RMP, og som ikke har gjødslingsplan eller som har mangelfull gjødslingsplan, skal vurderes med hensyn til avkorting.

Det er Mattilsynet som må fatte vedtak om manglende eller mangelfull plantevernjournal, og først når et slikt vedtak foreligger kan kommunen avkorte det regionale miljøtilskuddet.

Avkorting legges inn som et kronebeløp. Dersom du allerede har lagt inn avkorting, må du sjekke avkortingsbeløpet på nytt i forbindelse med attestering av søknadene, og eventuelt justere beløpet, slik at avkortinga blir tilpasset endelige satser.

Kommunen registrerer selv avkortingsbeløpet i eStil-RMP.

Attestering av søknader

Når Fylkesmannen har låst satsene, må kommunen gjøre det endelige vedtaket på søknadene. Dette gjøres ved å attestere utbetalingene.

Merk at en søknad må være godkjent for at attestering og utbetalinger kan utføres». Søknader som ikke er attestert vil ikke gå til utbetaling.

Se mer om attestering i den elektroniske brukerveiledninga på nettsiden til landbruksdirektoratet

Klagebehandling

Kommunen behandler eventuelle klager, jf. retningslinjene i rundskriv nr 2019-17 fra Ldir, kapittel 8.

Fylkesmannen er klageinstans. Det betyr at saken sendes til Fylkesmannen for avgjørelse dersom kommunen opprettholder vedtaket sitt.

 

 

Kontaktpersoner