SMIL - miljøtiltak på jordbruksareal

Ved anleggelse av fangdam eller vegetasjonssoner mot erosjon og avrenning på jordbruksareal, trenger ikke arealet å omdisponeres. Les mer her. Les mer på våre nettsider.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.11.2019

Jordlova § 9 setter forbud mot å bruke dyrka jord til annet enn jordbruksproduksjon og dyrkbar jord kan ikke omdisponeres slik at den ikke blir egnet til framtidig jordbruksproduksjon.

Det er forbud mot å bruke dyrka jord til annet enn jordbruksproduksjon, men da blir spørsmålet hva som ligger i begrepet jordbruksproduksjon.

Rundskriv M 1/2013 omtaler bl.a. omdisponering nærmere og utdyper hva som ligger i begrepet jordbruksproduksjon. Jf. rundskrivet side 10, hvor det står;

«Anlegg av fangdammer eller våtmarker med formål å være et økologisk rensetiltak, omfattes også av begrepet. Det samme gjelder anlegg av dammer som skal gi drikkevann for husdyr. Leplanting og anlegg av vegetasjonssoner som tar sikte på å hindre erosjon av den dyrka jorda, vil i utgangspunktet falle innenfor begrepet. Landskapsplanting og dammer som anlegges for å ivareta hensynet til biologisk mangfold, faller derimot utenfor.»