Nytt i Agros om SMIL, Drenering av jordbruksjord og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Landbruksdirektoratet har oppdatert Agros igjen. I tillegg har de gitt viktig informasjon og frister for ordningene SMIL, Drenering av jordbruksjord og UKL i jordbruket i eget brev. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.09.2020

Informasjon og viktige frister

Brevet fra Landbruksdirektoratet kan du lese her. Vi anbefaler at dere leser brevet i sin helhet, men under gir vi dere et lite utdrag.

Rapportering og budsjettinnspill

Vi oppfordrer kommunene til å fatte vedtak innenfor tilskuddsordningene i god tid før 20. november 2020. Dette er viktig for at Fylkesmannen på best mulig grunnlag skal kunne rapportere og levere budsjettinnspill i høst. 

I forbindelse med beregning og tildeling av rammer for 2021, vil Landbruksdirektoratet hente ut rapporter fra Agros med oversikter over rammer, disponible og udisponible midler per. 1. desember 2020.

Til orientering vil mye udisponerte midler hos kommuner og fylker per 1. desember 2020 påvirke tildeling av ny fylkesvis ramme for 2021.

Håndtering av inndratte midler i Agros

Midler som er inndratt i løpet av året kan kommunen beholde og disponere på nytt.

Landbruksdirektoratet vil som tidligere stenge Agros for nye vedtak og utbetalinger i midten av desember. Vi ber dere merke dere dette og vil komme tilbake med nøyaktig dato så snart Landbruksdirektoratet har satt den.

Udisponerte midler hos kommunene ved årsskiftet vil automatisk bli trukket tilbake til Fylkesmannen.

Informasjon om leveransen og Ofte stilte spørsmål ligger på Landbruksdirektoratets nettside.


Endringer spesielt for ordningen Drenering av jordbruksjord

Nytt fritekstfelt for særskilte vilkår i Agros, som flettes inn i vedtaksbrevet

Under vedtaksfanen finner saksbehandler et nytt fritekstfelt, Særskilte vilkår. Her kan saksbehandler angi hvilke rapporterings- og regnskapskrav som stilles, tidspunkt for når tiltak skal utføres og eventuelt andre vilkår (eksempelvis metodebruk for utførelse) for tilskuddet. Her kan det også være aktuelt å angi eventuelle vilkår stilt av fylkeskommunen/Sametinget.

Mer utfyllende veiledningstekst i Agros og ny standardtekst om avkorting i vedtaksbrevet

Avkorting har feilaktig blitt brukt til å redusere tilskuddet. Veiledningsteksten under feltet Avkorting under beregningsfanen er spesifisert, for å få fram at saksbehandler kun kan avkorte tilskuddet når det kan hjemles i forskriften. All annen reduksjon av tilskuddet må skje ved å redusere antall dekar eller meter. Saksbehandler skal begrunne hvorfor tilskuddsbeløpet er avkortet i fritekstfeltet Begrunnelse, under vedtaksfanen.

I vedtaksbrevet under sammendraget i saker med avkorting kommer teksten; Innvilget tilskudd er avkortet med x kroner i henhold til § 10 i forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.