Afrikansk svinepest og eksponering av mat- og restavfall

Villsvin
Villsvin Foto: Mattias Lilja.

For å redusere risikoen for utbrudd av afrikansk svinepest i Norge, har vi etter oppfordring fra Mattilsynet sendt ut brev til kommunene og avfallsanleggene øst for Glomma for å påpeke at det er viktig å unngå at vilt kommer i kontakt med matavfall og restavfall.

Publisert 17.11.2023

Dette kan handle om å sikre steder hvor man oppbevarer, omlaster eller behandler matavfall, men også å ha villsvinsikre søppelkasser og økt tømmefrekvens på rasteplasser, campingplasser, i friluftsområder og på offentlige steder i tettbebygde strøk.

Mattilsynet har gjennomført en kartlegging av om avfallsanlegg er godt nok sikret mot at dyr kan komme seg inn på anlegget og spise fra avfallet, eller også ta avfall med seg ut fra området, og slik spre eventuell tilstedeværende smitte videre. Tilbakemeldingene viser at det er en stor variasjon på de ulike avfallsanleggene. På noen anlegg foregår lagring og behandling av avfall i en totalt lukket prosess. Andre steder er det god inngjerding, men med noe tilgang for fugl, rotter og mus. Mattilsynet har også fått tilbakemelding om steder hvor det er observert at villsvin har vært inne på anleggene.

Hovedutbredelsen av villsvin i Viken er i kommunene Halden, Aremark, Rakkestad og Marker. Det er også jevnlig observasjoner av villsvin i kommuner øst for Glomma. Utbredelsen i Viken følger utbredelsen på svensk side av grensen.

 

Om afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært alvorlig virussykdom hos svin. De fleste svin som smittes dør etter kort tid, og det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Sykdommen smitter ikke til mennesker.

Både ville og tamme svin kan få afrikansk svinepest. Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder kjøtt, bein eller andre rester av infiserte dyr, som blir kastet i naturen eller gitt til dyr, kan overføre smitte. Viruset har stor motstandskraft og kan overleve lenge i rester fra smittede villsvin og griser.

 

Konsekvenser ved et utbrudd

Et utbrudd av afrikansk svinepest blant villsvin i Norge vil legge strenge restriksjoner på bruk av naturen i et stort område rundt utbruddet.

Det vil blant annet bli forbud mot:

  • de fleste former for ferdsel, både fritids- og næringsaktivitet
  • turgåing utenom faste stier
  • idrettsarrangementer
  • skogshogst
  • all jakt
  • bærplukking

Ved utbrudd i svinebesetninger vil det innføres strenge restriksjoner, som vil gi store økonomiske konsekvenser for svineprodusentene. Svineprodusenter vil kunne søke om erstatning etter offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon. Erstatningsordningen skal bidra til å redusere den økonomiske belastningen ved å gjennomføre bekjempelsestiltak, men vil ikke dekke alle kostnader.

Andre land vil også innføre restriksjoner på handel med produkter fra svin.
Slike restriksjoner har vi tidligere ikke hatt i Norge, og konsekvensene vil bli store for både næringsaktører, offentlig forvaltning og privatpersoner.

 

En sykdom i spredning

Afrikansk svinepest har siden 2014 spredt seg til mange land i Europa. Sverige er det siste landet som har kommet på listen over land med smitte. Den 6. september i år ble smitten oppdaget hos villsvin i et område i Fagersta og Norbergs kommuner i Västmanlands län. Pr. i dag vet svenske myndigheter ikke hvordan smitten har kommet til Sverige. Men en mulig smittevei som er nevnt, er at villsvin har vært inne på et avfallsanlegg i Fagersta kommune og har spist av matrester i avfallet. Dersom noen tar med kjøtt fra smittede svin eller villsvin fra utlandet og kaster dette i avfallet, kan det være smittekilden. Les mer om sykdommen på Mattilsynets nettsider: Afrikansk svinepest | Mattilsynet.

Etter at virussykdommen afrikansk svinepest (ASP) ble påvist i Sverige, har Regjeringen bedt Mattilsynet om å vurdere behovet for å styrke tiltak satt i den nasjonale handlingsplan mot villsvin 2020-2024, og foreslå flere tiltak for å redusere villsvinbestanden i Norge. Målet er å redusere risikoen for at vi får utbrudd av afrikansk svinepest i Norge.

Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart. Følg med på Mattilsynets nettsider for mer informasjon og råd om jakt, import av grovfôr fra Sverige, smittevernråd for svineprodusenter, med videre: Afrikansk svinepest | Mattilsynet.