Miljøtilskudd til klimaråd i 2021

Fra kurs om energieffektiv traktorkjøring . Foto: Statsforvalteren i  Oslo og Viken
Fra kurs om energieffektiv traktorkjøring . Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Gode råd og tiltaksplaner kan bidra til at bonden tar bærekraftige og klimavennlige valg. I 2021 inngår klimarådgiving på gårdsnivå som en del av regionale miljøtilskudd, RMP-tilskudd.  

Publisert 23.06.2021

I jordbruksoppgjøret 2020 ble det bestemt at klimarådgivning skal innlemmes i RMP. Ordningen gjelder fra 2021, og er en treårig pilotordning. Formålet med ordningen er å sikre en god og helhetlig klimarådgivning med mål om at bonden skal gjennomføre klimatiltak på gården.  

Helhetlig råd og tiltaksplan 

Rådgivningen som tilbys skal omfatte tiltak for å redusere klimagassutslipp, øke karbonbinding og bedre klimatilpasningen i produksjonen for hele foretaket. Rådgivingen kan foregå i grupper eller én til én, og skal munne ut i en tiltaksplan for jordbruksproduksjonen på foretaket. Det er ikke et krav å gjennomføre de tiltakene som blir anbefalt gjennom klimarådgivingen for å være berettiget tilskudd til klimarådgivning. 

Fristen for å søke tilskudd for gjennomført klimaråder 15. oktober og utbetaling skjer etterskuddsvis i mars året etter.  

Tiltaksplanen skal oppdateres ved gjentatt søknad. Oppdatert plan legges ved søknaden som dokumentasjon.  Det er ikke mulig å søke både én-til-én-rådgivning og grupperådgivning. 

 

Tilskuddssatser i Oslo og Viken 

Veilederen for regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) for Oslo og Viken utvides med følgende informasjon:  

Det kan gis tilskudd for klimarådgivning som er gjennomført i en søknadsperiode, fra 15. oktober forrige år til 15. oktober i søknadsåret. Tiltaksplan og kvittering for utført rådgiving må vedlegges søknaden. 

Med klimarådgivning menes rådgivning som tar for seg en helhetlig gjennomgang av 
utslipp, karbonbinding og opptak av klimagasser på gården, med sikte på å gjennomføre klimatiltak. 

Behov for klimatilpasning skal også inngå i rådgivningen. Tilbydere av klimarådgivning skal være godkjent av Landbruksdirektoratet.    

Dersom det søkes om tilskudd for gjennomført klimarådgivning i flere søknadsperioder, 
er det et vilkår for å få tilskudd at tiltaksplanen oppdateres for hver søknad.  
 

Tiltaksklasser og satser i Oslo og Viken:  

  • Én-til-én-rådgivning: 4000 kr 
  • Grupperådgivning: 2000 kr 
     

Tilskuddet kan kun utmåles for én gjennomført rådgivning per søknadsomgang.  


Les mer om regionalt miljøtilskudd (RMP-tilskudd) for Oslo og Viken her. 
Vi vil oppdatere veilederen med det første. 

 

Klimasmart landbruk 

Hvilke klimagrep som passer best, varierer fra gård til gård. Gjennom prosjektet Klimasmart Landbruk tilrettelegger en samlet næring for mer klimaeffektivt norsk matproduksjon. Klimakalkulatoren er utviklet av Klimasmart landbruk. Kalkulatoren kan bidra til at bonden tar effektive og målrettede valg tilpasset egen drift og eget utgangspunkt. Bonden kan få veiledning og hjelp gjennom kurs og rådgiving. Her kan du lese mere om klimasmart landbruk  

Hvem kan gi klimaråd? 

Du kan lese mer om klimarådgiving på landbruksdirektoratets nettsider. Her kan du også få en oversikt over rådgivere med godkjent rådgivingsopplegg