Tilsynsforum 6. desember 2021

I og med at vi hadde samordningsmøte etter 1. desember, altså fristen for når de statlige tilsynsmyndighetene skal underrette Statsforvalteren om sine tilsynplaner, var neste års planlegging og koordinering et naturlig tema. 

Publisert 20.12.2021

Dagsorden

 1. Referat fra forrige møte

 2. Diverse orienteringer

  • Veiledere og rundskriv til kommuneloven                          
  • Arbeid med begrepsharmonisering- hva er status?
  • 1. desember fristen for å melde inn tilsynsplaner til Statsforvalteren- fast eller fleksibel frist?
  • Gjennomgang av den "nye" tilsynskalenderen
 3. Status på 2021 tilsyn og revisjoner- hvordan ser det ut i kalenderen?

 4. Hvilke føringer er gitt for 2022 og hva er konkret planlagt av statlige aktiviteter og revisjoner? 

 5. Møteplan for 2022

 6. Eventuelt

Referat og presentasjon fra møte ligger i margen til høyre.

Neste møte i tilsynsforum er 14. februar.   

Målet med tilsynsforum:

Er å sikre god informasjonsflyt mellom staten og kommunesektoren, og å planlegge tilsyn og kontroller ut fra et samlet utgangspunkt. Her forsøker aktørene å unngå at det oppstår kollisjoner når det gjelder kommune, tema og tidspunkt. I tillegg deles og diskuteres ulike utfordringer åpent. Hensikten er å finne løsninger som sikrer gode og effektive tilsyn og revisjoner, som enten gjennomføres av staten eller kommunen selv. I møtene trekkes det også veksler på hverandres erfaringer.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.