Deler av Drammen kommunestyres vedtak er ugyldig

Kommunestyret vedtok 13. februar at kommunen skal ta imot 125 flyktninger. Vedtaket har et punkt der de ber om at de som bosettes skal være ukrainere. Vi har kommet til at dette punktet er i strid med diskrimineringsforbudet i Grunnloven og likestillings- og diskrimineringsloven.

Publisert 09.04.2024

I brev datert 10. november 2023 oppfordret Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Drammen kommune om å ta imot til sammen 340 flyktninger i 2024. Kommunestyret behandlet saken i møte den 13. februar 2024 og fattet vedtak om å ta imot inntil 125 flyktninger. Punkt nr. 5 i vedtaket lyder slik:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes.»

I brev 14. februar varslet vi kommunen om at vi på eget initiativ ville gjennomføre en lovlighetskontroll av vedtaket.

I alt 28 kommunestyrerepresentanter ba også om en lovlighetskontroll av vedtaket. Vi fant det derfor hensiktsmessig å avvente kommunestyrets behandling av lovlighetsklagen. Kommunestyret opprettholdt sitt vedtak i møte den 19. mars, og saken ble oversendt hit 20. mars.

Statsforvalteren har i vedtak datert 9. april 2024 kommet til at punkt nr. 5 i vedtaket er i strid med prinsippet i Grunnloven § 98 om likhet og ikke-diskriminering, og § 6 i likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering. Vi mener at denne delen av vedtaket innebærer en direkte forskjellsbehandling basert på nasjonalitet, og at forskjellsbehandlingen ikke har et saklig formål, jf. likestillings- og diskrimineringsloven §§ 7 og 9.

Statsforvalteren opphever punkt nr. 5 i vedtaket som ugyldig, jf. kommuneloven § 27-3 fjerde ledd. Vedtaket om å ta imot 125 flyktninger blir dermed stående, men uten punkt nr. 5. Dersom kommunestyret ønsker å endre innholdet i de resterende vedtakspunktene, legger vi til grunn at det kan skje innenfor de frister IMDi har satt for tilbakemelding.