Forventningsbrev til kommunene 2024

I brevet informerer vi om sentrale forventninger og oppdrag fra nasjonale myndigheter til kommunene. Brevet skal være med på å skape et godt grunnlag for samarbeid og dialog gjennom året.

Publisert 01.02.2024

Som kjent har Statsforvalteren et overordnet ansvar for å: 

  • gjennomføre nasjonal politikk i fylkene og ivareta en rekke forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater
  • ivareta innbyggernes rettssikkerhet ved å føre tilsyn med deler av kommunenes virksomhet og gjennom å være klageinstans for kommunale vedtak
  • formidle og samordne statlige styringssignaler til kommunene, og gi råd og veiledning til kommuner og andre i henhold til oppdrag fra regjeringen og fagdepartementer/direktorater

På bakgrunn av ovenstående utarbeider vi blant annet årlige forventningsbrev til kommunene i regionen. Forventningsbrevet er skrevet til både politikere og administrasjonen i kommunen, utvalg og andre interesserte.

Forventningsbrevet erstatter ikke den løpende kommunikasjonen mellom staten og kommunene, men er et bidrag til å skape et godt grunnlag for samarbeid og dialog gjennom året. I tidligere år har delen om arealplanlegging vært et eget vedlegg, men er i år innarbeidet i forventningsbrevet. I år er det også innarbeidet et generelt innspill til kommunenes arbeid med kommunal planstrategi.

Lenke til forventningsbrevet finner du under dokumenter oppe til høyre (eller nedenfor om du leser dette på mobiltelefonen).