Forventningsbrev til kommunene 2022

Brevet belyser viktige tema og forventninger som regjeringen har til kommunene og oss, og skal være med på å skape et godt grunnlag for vår dialog gjennom året.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2022

Vi takker kommunene for innsatsen i 2021. Året har igjen vist hvilken avgjørende rolle kommunene har i håndteringen av pandemien og levere gode tjenester til innbyggerne. Vi har stor respekt for all den innsatsen som legges ned i kommunene. 

Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å:  

 • gjennomføre nasjonal politikk i fylkene og ivareta en rekke forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater
 • ivareta innbyggernes rettssikkerhet ved å føre tilsyn med deler av kommunenes virksomhet og gjennom å være klageinstans for kommunale vedtak
 • formidle og samordne statlige styringssignaler til kommunene, og gi råd og veiledning til kommuner og andre i henhold til oppdrag fra regjeringen og fagdepartementer/direktoratet 

På bakgrunn av vårt ansvar utarbeider vi blant annet årlige forventningsbrev til kommunene.

Brevet tar for seg mange ulike temaer og oppgaver:

 • Kommunenes arealplanlegging
  Vi viser til vedlegget med føringer for kommunenes arealplanlegging. Disse prioriteringene tar utgangspunkt i de nasjonale forventningene og øvrige relevante styringsdokumenter.
 • Kommunen er avgjørende for gode og likeverdige tjenester
 • Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften er vedtatt
 • Oppfølging av bærekraftsmålene
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner er utsatte
 • Barnevernreformen – en oppvekstreform
 • Barnehage og grunnopplæringen – også et premiss for levekår og helse senere i livet
 • Sentrale avgjørelser i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og Høyesterett får betydning for barnevernets praksis
 • Kompetanse og planlegging for fremtidens helse- og omsorgstjenester
 • Likeverdige helse- og omsorgstjenester
 • Styrke legetjenesten
 • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • Gjennomføring av Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
 • Godt kosthold og ernæring
 • Habilitering og rehabilitering – nødvendig hjelp til et godt liv
 • Rus- og psykisk helse
 • Kvalifiseringsprogrammet – en rettighet - alle må få mulighet til å forsørge seg selv
 • Sosial boligpolitikk- viktig del av sosial bærekraft
 • Matrikkellov og forskrift om fullføring av forretninger
 • Offentlighetsloven
 • Evaluering av gjennomførte tilsyn
 • Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser
 • Klimagassutslipp og klimaendringer
 • Kommunens rolle for å ivareta og sikre avløpsinfrastrukturen
 • Naturmangfold må ivaretas
 • Jordvern og landbrukets øvrige arealinteresser
 • Kommunene og veteranene
 • Vi ønsker dialog og samarbeid også i 2022

Lenke til hele forventningsbrevet og vedlegget finner du under dokumenter oppe til høyre. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.