Høring av søknad om tillatelse til mudring og utfylling i Glomma i Lillestrøm kommune

Høringsfrist:
24. mai 2024

Nedre Romerike Vann og Avløpsselskap (NRVA) har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Glomma ved Hammeren i Lillestrøm kommune.

Publisert 26.04.2024

Sammendrag av søknad

NRVA har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i forbindelse med legging av ny inntaksledning ved Hammeren i Glomma. Det er behov for å grave ledningen i bunnen av Glomma for å sikre ledningen mot ras. Vanndypet i tiltaksområdet varierer og er på det dypeste 10 meter. Mudringen skal skje fra flåte og sedimentene vil graves opp og legges til side før tilbakefylling etter at inntaksledningen er lagt. Det søkes om tillatelse til å mudre 3000 m3 masser og tilbakefylling av 2530 m3 av disse. Overskuddsmassene vil dermed være 470 m3, som vil leveres til godkjent deponi. Sedimentprøver fra tiltaksområdet viser forbindelser innenfor tilstandsklasse 1-2. Arbeidene skal utføres i en periode med lav vannføring i Glomma.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 24. mai 2024. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2023/31707».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.