Høring av tiltaksplan for forurenset grunn ved Løvenskiold skytebaner - Bærum

Høringsfrist:
5. april 2024 23.59

Norges Skytterforbund (NSF) har etter pålegg fra Statsforvalteren fått utarbeidet en rapport med ulike alternativer til tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn i og ved leirduebanen ved Løvenskiold skytebaner i Bærum kommune. Rapporten med alternativene for tiltak sendes med dette på høring for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Frist for å sende uttalelser om tiltaksalternativene er 5. april 2024.

Publisert 29.02.2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken påla den 29. mars 2023 Norges skytterforbund å utarbeide en detaljert tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn i og ved leirduebanen ved Løvenskiold skytebaner i Bærum kommune. Den 30. november 2023 mottok vi en rapport utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Norges skytterforbund. Denne inneholder beskrivelser av fem ulike tiltaksalternativ, stedsspesifikke vurderinger av risiko for helse og spredning, kost/nytte-vurderinger av tiltakene og Asplan Viak sin anbefaling for opprydning.  

I samsvar med forvaltningsloven § 17 sender vi tiltaksplanen på høring til de berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår og andre som kan bli særlig berørt. Dette er for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før vi fatter vedtak i saken.

Bakgrunn

Løvenskiold skytebane er Norges største sivile anlegg for skytesport. Anlegget har eksistert siden 1951 og består av pistolbaner, feltbaner, riflebaner, kortholdsbaner og leirduebaner. Fra leirduebanene blir det skutt ut i terrenget i en vifteform på 220-300 m fra standplass, og i nedslagsfeltet for leirduebanen er det et myrområde (Dæhlimåsen). De andre skytebanene har kulefangere av oppbygde voller eller naturlig terreng. Det blir avfyrt rundt 5 millioner skudd på Løvenskiold skytebane årlig.

Norges skytterforbund har siden 2013 gjennomført flere kartlegginger for å undersøke miljøsituasjonen på Løvenskiold skytebane. Den siste rapporten over grunnforurensning ble utarbeida av Asplan Viak i 2023 (Miljøtekniske undersøkelser. Løvenskiold skytebane, 2023). Resultatene fra kartlegginga viser at store områder er forurenset med blykonsentrasjoner over tilstandsklasse 5, jamfør Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553). På leirduebanene er det kartlagt farlig avfall i en vifteform som strekker seg ut til 230 m fra standplass. I myrområdene er forurensningen spredt i dypet, spesielt i myrområdet med tjern. Også i skogsområdene med begrenset løsmassetykkelse (ca. 0,2 m) er det kartlagt blyforurensning tilsvarende farlig avfall ned til fjell. I Ilabekken er det kartlagt blyforurensning fra tilstandsklasse 3 til farlig avfall over en strekning på litt over 1 km nedstrøms for Løvenskiold skytebane.

Kart over Løvenskiold skyteanlegg som viser delområdene av grunnforurensning og Ilabekken

Figur 1. Kartet viser skyteanlegget og inndelinga i delområder. Delområde 1.1 – 1.5 er i nedslagsfeltet til leirduebanen. Delområde 4 er Ilabekken. Figuren er henta fra Miljøtekniske undersøkelser. Løvenskiold skytebane, 2023 (Asplan Viak).

Forslag til miljømål

Nedslagsfeltet til leirduebanen på Løvenskiold skytebane er regulert til LNFR-område i kommuneplanen. Dette er et friluftsområde som etter sanering skal være åpent for allmennheten.

Basert på planlagt arealbruk er følgende miljømål foreslått av Asplan Viak:

 1. Det skal ikke forekomme forurensning på området som kan være helsefarlig for brukere av området. Området brukes som friluftslivsområde.
 2. Forurensing skal ikke spres fra leirduebanen slik at det har miljøskadelige konsekvenser for naturmiljø eller vannforekomster.
 3. Forurensning i sedimenter som er spredt til nærliggende vassdrag, skal ikke medføre helsefare eller ha andre negative konsekvenser for mennesker eller vannlevende organismer.
 4. Forurensing skal ikke spres fra leirduebanen slik at det påvirker drikkevannskvaliteten til grunnvann i fjell.
 5. Tiltak på området skal ikke føre til spredning av fremmede arter, og skal gjennomføres i tråd med forskrift om fremmede organismer og naturmangfoldloven § 6.
 6. Tiltak på området skal gjennomføres uten at håndtering og disponering av massene får negative konsekvenser for helse- eller miljø.

Tiltaksalternativer

Asplan Viak har beskrevet 5 ulike alternativ til tiltak for opprydning av forurensning på leirduebanen. I tillegg foreslår de å fjerne alle forurensede sedimenter i Ilabekken nedstrøms for skytebanene ned til 0,5 m dyp langs en strekning på 1 km. Alle foreslåtte tiltak skal oppfylle miljømålene for området. Det er stedsspesifikke akseptkriterier for helse og spredning av forurensning som ligger til grunn for alle tiltaksalternativ.

De fem tiltaksalternativene for leirduebanen er:

 1. Fjerne alle masser over 100 mg Pb/kg.
 2. Fjerne alle masser over 600 mg Pb/kg.
 3. Fjerne øvre 0,5 m i skogs- og myrområder med farlig avfall.
 4. Fjerne øvre 0,5 m i myrområder med farlig avfall.
 5. Kun tildekking av forurensning.

De fem alternativene kan gjennomføres med ulike kombinasjoner av følgende tiltak; fjerne masser ned til fjell, fjerne masser med størst andel forurensning (til 0,5 m dybde) og tildekking av forurensning.

Tabellen under oppsummerer hvilke tiltak som kreves i hvert enkelt delområde av leirduebanen for å gjennomføre alternativ 1 til alternativ 5. Den gjenværende konsentrasjonen av bly etter at tiltakene er gjennomført er visualisert med bakgrunnsfargen i tabellen, som tilsvarer dagens tilstandsklasser for bly.

Figur 2. Beskrivelse av aktuelle tiltak pr. delområde for alternativ 1 til 5 (4a tilsvarer alternativ 3 og 4b tilsvarer alternativ 4). Bakgrunnsfargen illustrerer tilstandsklasse i TA2553 for bly i massene som blir igjen i terrenget etter tiltakene er gjennomført. Blå er svært god tilstand, grønn er god, gul er moderat, oransje er dårlig og rød er svært dårlig. Lilla representerer farlig avfall. Figuren er henta fra Tiltaksplan for forurenset grunn. Løvenskiold skytebane, 2023 (Asplan Viak).

Figur 2. Beskrivelse av aktuelle tiltak pr. delområde for alternativ 1 til 5 (4a tilsvarer alternativ 3 og 4b tilsvarer alternativ 4). Bakgrunnsfargen illustrerer tilstandsklasse i TA2553 for bly i massene som blir igjen i terrenget etter tiltakene er gjennomført. Blå er svært god tilstand, grønn er god, gul er moderat, oransje er dårlig og rød er svært dårlig. Lilla representerer farlig avfall. Figuren er henta fra Tiltaksplan for forurenset grunn. Løvenskiold skytebane, 2023 (Asplan Viak).

Asplan Viak har beregnet kostnadene for hvert av de fem alternativene. Summen spenner fra 95.000.000 (alternativ 5) kr til 320.000.000 kr (alternativ 1). Estimert sum for hvert alternativ er vist i tabellen under.

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5
320.000.000 kr 270.000.000 kr 160.000.000 kr 115.000.000 kr 95.000.000 kr

Asplan Viak anbefaler tiltak 2 eller 3. Denne anbefalinga er basert på oppnåelse av miljømålene, deres risikovurdering og kost/nytte-vurderinger.

Forventninger til høringsuttalelsene

Vi oppfordrer høringsinstansene til å komme med innspill som er relevante for avgjørelsen om hvilke oppryddingstiltak vi skal pålegge Norges skytterforbund. Dersom dere er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i tiltaksplanen, ønsker vi informasjon om det. Vi tar også imot begrunnede innspill til hvilket tiltaksalternativ vi bør pålegge, eller eventuelt begrunnede forslag til tiltak og vilkår som ikke er beskrevet i rapporten fra Asplan Viak.

Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om gjennomføring av tiltak. Dersom uttalelsene

er omfattende, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltningsmyndighet.

Uttalelser knyttet til kommunens og statens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke i vår vurdering.

Bærum kommune vil få tilsendt eget høringsbrev.

Høringsfrist

Eventuelle uttalelser må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 5. april 2024. Send uttalelsene skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med saksnummer 2019/1744.

Informasjon om videre saksgang

Vi kommer til å oversende høringsuttalelsene til Norges Skytterforbund slik at de får mulighet til å uttale seg før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.