Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Isi avfallsanlegg – Isiveien 60, Bærum kommune

Høringsfrist:
20. desember 2023 23.59

Statsforvalteren har den 06.07.2023 mottatt søknad fra Bærum kommune Miljøteknisk om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av økte mengder avfall på Isi avfallsanlegg ved Isiveien 60 på Isi i Bærum kommune. Statsforvalteren mottok tilleggsinformasjon i revidert søknad den 08.11.2023.

Publisert 17.11.2023

Bakgrunn for søknaden

Isi avfallsanlegg etablerte en lukket omlastingsstasjon for husholdningsavfall på 90-tallet. Driften av omlastingsstasjonen har vært på anbud fram til 2022, da Bærum kommune tok over driften i egen regi gjennom Bærum kommune Miljøteknisk. Søker har opplevd at mengden avfall som samles inn og leveres inn har økt over de siste årene, både husholdningsavfall i sin helhet og enkelte fraksjoner som EE-avfall og farlig avfall. I tillegg har det i sammenheng med høytider vært behov for å kunne mellomlagre avfall til omlasting i flere dager.

Sammendrag av søknaden

På bakgrunn av økt tilstrømning av avfall, søker Bærum kommune Miljøteknisk om å kunne:

  • motta inntil 40 000 tonn husholdningsavfall per år (fra 20 000 tonn)
  • motta inntil 1500 tonn EE-avfall per år (fra 320 tonn)
  • motta inntil 3 000 tonn farlig avfall per år (fra 2 000 tonn)
  • mellomlagre inntil 4 000 tonn husholdningsavfall (fra 2 000 tonn)
  • mellomlagre inntil 90 tonn EE-avfall (fra 30 tonn)
  • mellomlagre inntil 150 tonn farlig avfall (fra 100 tonn)

Søker har utarbeidet en miljørisikovurdering for de omsøkte endringene og vurdert at tiltakene er innenfor en akseptabel risiko (se miljørisikovurderingen i søknaden). De har vurdert at det vil være nødvendig med hyppigere feiing på området for å forhindre økte mengder av svevestøv.

Dagens driftssituasjon for hvordan disse fraksjonene håndteres ved avfallsanlegget er beskrevet i søknaden. I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Bærum kommune Miljøteknisk lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 20.12.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/16219».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
20. desember 2023 23.59