Høring av søknad om tillatelse til mudring i Vesterelva i forbindelse med restaurering av offentlig trekai - 300/28 og 300/1655 - Fredrikstad kommune

Høringsfrist:
7. november 2023

Fredrikstad kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og peling i Vesterelva (gbnr. 300/28, 300/1655) i Fredrikstad kommune.

Publisert 09.10.2023

Sammendrag av søknaden

Fredrikstad kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og peling i Vesterelva i forbindelse med renovering av Molvigkaia. Molvigkaia er en offentlig trekai med tilhørende bryggepromenade i Fredrikstad sentrum. Nåværende trekai er i dårlig stand, det er derfor behov for en fullstendig rehabilitering. Renoveringsarbeidene inkluderer rivning av trekai og etablering av ny betongkai.

Det er planlagt at arbeidene vil foregå bak en spuntvegg av stål for å begrense spredning av sediment og treverk fra gammel kai. Spuntveggen etableres så tidlig som mulig og mesteparten av arbeidene skal foregå bak den. Nedsetting av spuntvegg vil kunne føre til noe spredning av sediment. Grunnundersøkelser viser at spuntveggen kan etableres uten uttak av masser på elvebunnen. Det kan likevel bli aktuelt å mudre dersom det avdekkes ukjente fyllmasser eller treverk i sedimentene som hindrer nedsetting av spuntvegg. Noe av rivningsarbeidene vil utføres før spuntveggen er etablert. Under denne delen av arbeidene skal det benyttes et nett som hindrer spredning av flis og treverk nedover elva.

For etablering av ny kai vil det peles 68 stålrørspeler. Søker forventer at total mengde peleslam utgjør ca. 30 m3, men det søkes om tillatelse til å mudre ca. 300 m³ da det kan bli behov for uttak av masser. Videre vil tiltaket påvirke et areal på ca. 800 m2 og ha en mudringsdybde på 1-5 m.

Søker vurderer at oppvirvlede sedimenter vil forbli innenfor spuntveggen og anser det derfor som lite hensiktsmessig å bruke siltgardin. Det er ikke planlagt å bruke turbiditetsmålere, men det er likevel vurdert at det kan bli aktuelt hvis det blir behov for mudring.

Sedimentene i tiltaksområde er forurenset av TBT i tilstandsklasse 3 og 4. Det ble ikke registrert forurensning av andre forbindelser utover tilstandsklasse 2. Trevirke og boreslam skal samles opp og leveres til godkjent mottak.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 07. november 2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2023/34050».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
7. november 2023