Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Glomma i Fredrikstad kommune

Høringsfrist:
21. november 2023

Norconsult har på vegne av Elvia AS søkt om endring av tillatelse til mudring og utfylling i forbindelse med utskiftning av oljetrykkskabel i Glomma, i Fredrikstad kommune. Før vedtak fattes, sendes saken på høring til aktuelle høringsinstanser for å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst.

Publisert 31.10.2023

Sammendrag av søknaden

Det planlegges mudring og utfylling i forbindelse med utskiftning av oljetrykkskabel mellom Raa og Sandem i Fredrikstad kommune. Kabelen skal erstatte en eksisterende kabel som er gammel og nærmer seg teknisk levetid. Eksisterende kabel er plassert litt lenger nord enn der det nye kabelanlegget er planlagt å krysse. Det ble opprinnelig søkt om og gitt tillatelse til å mudre 216 m3 ± 60 m3 masser, samt utfylling av 600 m3 ± 10 m3 masser for å dekke over kabelen. I etterkant har Norconsult gjort nye beregninger som viser at planlagt tiltak ikke var en oppdrifts- og erosjonssikker løsning, og det søkes nå om endring av tillatelsen. På grunn av driftsendringene er det nå søkt om tillatelse til mudring av 1 176 m3 masser, spyling av 40 m3 og utfylling av 266,15 m3 masser. Det er beregnet at det vil ta ca. 43 dager å gjennomføre tiltakene i forbindelse med kryssingen av elveløpet. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 21.11.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse 2021/22025.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
21. november 2023