Høring av oppdatert søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø i Bjørvika i Oslo

Høringsfrist:
15. november 2023

Hafslund Oslo Celsio AS har sendt oppdatert søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø i Bjørvika i Oslo kommune. 

Publisert 25.10.2023

Sammendrag av søknaden

Formålet med mudringen er å legge sjøledninger. Hafslund Oslo Celsio AS planlegger å etablere en større energisentral i Bjørvika for å møte etterspørselen etter kjøling i byområdet. Sjøen skal brukes som energikilde for varmepumpeteknologi. Kystverket ga den 28.06.2023 tillatelse etter havne- og farvannsloven til etablering av sjøvannsledninger i Bjørvika. Tillatelsen ble gitt på vilkår om at sjøledningene måtte graves ned i områder som er grunnere enn -15 meter (sjøkartnull) og ved kaikonstruksjoner og ilandføringspunktet. Vilkåret medførte en endring av beregnet mudringsvolum og størrelse på tiltaksområdet, i tillegg til at anleggsperioden vil måtte forlenges.

I opprinnelig søknad var det søkt om å mudre 12 000 m3 ± 6 000 m3 sjøbunn i forbindelse med etablering av sjøledningene. Det er nå søkt om å mudre 40 000 m3 ± 16 000 m3 sjøbunn. For å hindre spredning av partikler planlegges det bruk av partikkelsperre som siltgardin og/eller boblegardin. I tillegg skal turbiditetsmåler brukes. Det vil tilstrebes å utføre gravearbeider under rolige vind, strøm- og bølgeforhold. Oppgravde forurensede sedimenter skal leveres til godkjent mottak. Eventuell avvanning av mudrede sedimenter utføres innenfor partikkelsperre, slik at forurensede partikler ikke spres.

Da det planlagte tiltaket er vesentlig større enn hva som lå til grunn i den opprinnelige søknaden, legges den oppdaterte søknaden på høring. I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 15.11.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse 2023/6452. 

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken. 

Høringsfrist:
15. november 2023