Høring av søknad om tillatelse til etablering og drift av midlertidig snødeponi på gbnr. 428/1 i Lillestrøm kommune

Høringsfrist:
3. oktober 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken har den 21.08.2023 mottatt søknad fra Veidekke Industri AS om tillatelse etter forurensningsloven til midlertidig snødeponering på eiendom 428/1 i Lillestrøm kommune.

Publisert 07.09.2023

Sammendrag av søknaden

Veidekke Industri AS søker om å etablere et midlertidig snødeponi på eiendom 428/1 på Asak industriområde i Lillestrøm kommune. Formålet med søknaden er å få en midlertidig tillatelse for tipping av snø fra fylkeskommunale veier som inngår i 30-202 Romerike sentrumskontrakt 2021-2026, som Veidekke Industri AS har med Viken fylkeskommune, til en mer permanent løsning er på plass. Behovet for bortkjøring av snø er størst fra veier i sentrumsområder i Lillestrøm og Strømmen. Det søkes om mulighet for å deponere ca. 25 000 m3 snø. Snøen planlegges deponert på et ca. 9 daa stort område. Området ligger i et lite befolket område og nærmeste resipient er en bekk i Dypdalen som har sin opprinnelse ca. 300 m vestlangt fra det planlagte deponiet. Veidekke Industri AS ønsker at transporten skal foregå mellom kl. 21.00 og 05.30. Sandavsetninger skal fungere som filter for forurensning fra snøen. For å overvåke utslipp fra deponiet, skal det bli tatt prøver av snøen og grunnen for analyse. Grus, sand, slam og annet avfall skal ryddes og leveres til godkjent mottak.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 03.10.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse 2023/28709.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.