Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Harestuvatnet i Lunner kommune

Høringsfrist:
22. september 2023

Lunner kommune har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser i Harestuvatnet i Lunner kommune. 

Publisert 28.08.2023

Sammendrag av søknad

Lunner kommune planlegger etablering av turveg parallelt med Hadelandsvegen langs Harestuvatnet (gbnr. 116/3) i Lunner kommune. I forbindelse med dette søkes det om tillatelse til utfylling av inntil 3000 m3 sprengsteinsmasser til Harestuvatnet innenfor et areal på opptil 3500 m2. Det opplyses i søknaden at ca. 1000 m3 av det totale utfyllingsvolumet vil være under vann, og at utfyllingen kun skal foregå på arealer som allerede er påvirket av eksisterende vegfylling med begrenset kantvegetasjon.

Det er planlagt å benytte lokal sprengstein som er tatt ut i forbindelse med grunnarbeider på Stubbengmoen. Disse massene har ligget ute i 1-2 år og har gjennom denne perioden blitt vasket nærmest fri for finstoff og uomsatt sprengstoff (nitrogen). Det opplyses at det også skal etableres siltskjørt, samt gjennomføres turbiditetsmålinger ved utfyllingsarbeider.

På grunn av at det forekommer edelkreps i vannforekomsten, har tiltakshaver også søkt om tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Før utfyllingsarbeidene påbegynnes er det planlagt å flytte edelkreps ut av tiltaksområdet til et egnet habitat i vannforekomsten.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 22.09.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse 2023/23582. 

Høringsfrist:
22. september 2023