Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Li-Cycle Norway AS på Vanem næringsområde i Moss kommune

Høringsfrist:
16. juni 2023 23.59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 18. oktober 2022 mottatt søknad fra Li-Cycle Norway AS om tillatelse til å etablere et batterigjenvinningsanlegg i Tørfestveien 1, gbnr. 3/3049, på Vanem næringsområde i Moss kommune.

Publisert 12.05.2023

Sammendrag av søknaden

Li-Cycle er et selskap som driver med gjenvinning av Litium-ionbatterier (Li-ion batterier). Selskapet driver flere tilsvarende anlegg rundt om i verden, og skal nå etablere et nytt anlegg på Vanem. Gjenvinningsprosessen er en hydromekanisk prosess, der batterier mates inn i en vannfylt kvern. Ved hjelp av flere steg med kverning og separering av ulike materialer, blir batteriene brutt ned til svart masse (black mass) som inneholder verdifulle materialer som kan brukes inn i ny batteriproduksjon. Bedriften søker om å kunne motta inntil 47 700 tonn batterier og skrap fra batteriproduksjon per år.

All behandling av avfall skal foregå innendørs. Det skal etableres flere utslippspunkter til luft med utslipp av støv og flyktige organiske forbindelser, VOC. Avgasser fra prosessen skal renses med våtskrubber eller aktivt kullfilter, slik at utslippene ikke skal medføre skade eller ulempe. Dette er dokumentert med spredningsberegninger. Virksomheten skal ikke ha utslipp til vann, og skal ikke medføre uakseptabel støy ved støyfølsom bebyggelse. Ved beregning av støy er det tatt hensyn til sumstøyvirkninger fra pukkverk og skytebane i nærområdet. 

Virksomheten skal ligge på et næringsområde som er regulert til industri/lager. Av naturverdier er det registrert et yngleområde for spissnutefrosk og småsalamander sør for det planlagte anlegget. I tillegg er det registrert en trekkvei for rådyr som går tvers gjennom den planlagte bygningen.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 16. juni 2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med saksnummer 2022/31852.

Informasjon om videre saksgang

Eventuelle høringsuttalelser sendes til søker for kommentarer, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
16. juni 2023 23.59

Kontaktpersoner