Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av overskuddssnø på Longsdalen, Slynga og Åsvang i Rælingen kommune

Høringsfrist:
24. februar 2023

Rælingen kommune har søkt Statsforvalteren om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til deponering av snø på Longsdalen, Slynga og Åsvang i Rælingen kommune.

Publisert 30.01.2023

Sammendrag av søknad om midlertidig tillatelse

Rælingen kommune har tidligere år benyttet eiendommen (gbnr. 103/74) i Longsdalen til deponering av overskuddssnø fra veier og parkeringsplasser i kommunen. Snødeponiet har fått midlertidig tillatelse til å benyttes ved flere anledninger. Kommunen har i lengre tid gjort vurderinger knyttet til eksisterende løsninger med snødeponi i Lognsdalen, samt sett på alternative eiendommer som kan være aktuelle for deponering av overskuddssnø estimert til ca. 10 000 m3 for en normalvinter. Slynga nord i kommunen og Åsvang i sør er vurdert til de mest egnede alternativene, i tillegg til en videreføring av Longsdalen.

Kommunen vurderer løsningen med deponering av snø på Longsdalen som krevende, da terrenget gjør det vanskelig å etablere renseløsning på området. Det bratte terrenget gjør det også utfordrende å følge opp rydding av søppel og grus. Kommunen foreslår å bruke kommende sesong på å undersøke arealene ved Åsvang og Slynga som egnede snødeponier. Kommunen har gjennomført en forenklet risikovurdering av de aktuelle områdene, og konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok. De anser at overvåking og tømming av sandfang vil være viktig tiltak for kommende sesong. Kommunen har også en plan for differensiering av snø, slik at den antatt mest forurensede snøen deponeres på området hvor forurensningsfaren er lavest.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 24.02.2023. Uttalelser sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med saksnummer: 2019/55764.

Informasjon om videre saksgang

Etter at høringsinnspillene har kommet inn, vil de bli forelagt søker til uttalelse før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
24. februar 2023

Kontaktpersoner

Dokumenter