Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av avfall til Mr. Pukk Eiendom AS i Micheletveien 61 i Oslo kommune

Høringsfrist:
20. januar 2023 23:59

Mr. Pukk Eiendom AS søker om å kunne motta og mellomlagre flere avfallsfraksjoner enn de har tillatelse til i dag. Endringen innebærer en økning på tillatt årlig mottak av avfall på 65 000 tonn. Statsforvalteren behandler samtidig en søknad om tillatelse fra Mr. Pukk Gjenvinning AS på samme lokalitet.

Søknaden fra Mr. Pukk Eiendom AS kan leses i menyen til høyre.

Publisert 14.12.2022

Mr. Pukk Eiendom AS har tillatelse til mottak og mellomlagring av betong, returasfalt, rene jord- og steinmasser og lettere forurensede jord- og steinmasser på anlegget. Det er i tillatelsen satt en grense for årlig mottak på 50 000 tonn av hver fraksjon, totalt 200 000 tonn.

Sammendrag av søknad

Mr. Pukk Eiendom AS søker om å endre tillatelsen til å også inkludere mottak og mellomlagring av følgende avfallstyper og mengder:

  • Murstein (EAL kode 170102), inntil 20 000 tonn årlig, maksimalt 500 tonn mellomlagret til enhver tid
  • Takstein og keramikk (EAL kode 170103), inntil 15 000 tonn årlig, maksimalt 500 tonn mellomlagret til enhver tid
  • Blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk som ikke inneholder farlige stoffer (EAL kode 170107), inntil 30 000 tonn årlig, maksimalt 500 tonn mellomlagret til enhver tid

Mr. Pukk Eiendom AS vurderer den omsøkte endringen til å ikke medføre økt forurensning fra anlegget.

Andre aktiviteter på lokaliteten

Statsforvalteren har også mottatt en søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av omlastingsstasjon for ordinært avfall fra Mr. Pukk Gjenvinning AS på samme lokalitet. For å sikre en helhetlig vurdering av forurensningen fra disse to anleggene, sendes disse to søknadene på høring samtidig.

Mr. Pukk Gjenvinning AS har søkt om en søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av omlastingsstasjon for ordinært avfall på samme lokalitet. De søker om tillatelse til å motta opptil 70 000 tonn avfall årlig.

Søknaden fra Mr. Pukk Gjenvinning AS er også lagt ut på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine hjemmesider, se lenke i menyen til høyre eller klikk her

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 20. januar 2023. Vi ber om at uttalelser til søknadene gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/49872».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før vi fatter vedtak i saken.