Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Bispevika i Oslo kommune

Høringsfrist:
5. desember 2022

Bispevika B9 FBK AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Bispevika felt B9 i forbindelse med utvikling av nye bygninger og havnepromenade i Bispevika i Oslo kommune.

Publisert 07.11.2022

De siste årene har områdene ved Bispevika og Bjørvika fått økt popularitet som bo- og næringsområder. Områdene er under utvikling, og det planlegges nå å bygge nybygg til bruk for bolig og næringsvirksomhet på felt B9 i Bispevika. Det skal også anlegges ny havnepromenade til bruk for rekreasjon.

For å kunne gjennomføre byggearbeidene vil det være nødvendig med mudring og utfylling i sjø. Hensikten med mudringen er å etablere en byggegrop. Rundt byggegropen skal det etableres en spunt. Det skal samtidig lages en motfylling både på inn- og utsiden av spunten. Det søkes derfor om mudring av 3500 m3 ± 500 m3 over et areal på 1500 m2 ± 150 m2. Det skal mudres 2-3 meter ned i sedimentet. Det søkes i tillegg om midlertidig utlegging av 500 m3 ± 50 m3 steinmasser, samt permanent utlegging av 500 m3 ± 50 m3 masser i sjø for å støtte opp spunt. Det skal også gjennomføres peling i forbindelse med etablering av havnepromenade. Planlagt antall peler utenfor spunt er 26 stk., men det er anslått at det kan bli behov for opptil 40 peler.

Sedimentundersøkelser gjennomført i 2008 viste konsentrasjoner av B(a)P i klasse II-IV, PAH, TBT og Hg i klasse I-III og resterende stoffer i klasse I-II, jf. Miljødirektoratets veileder Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016). I 2018 tok Multiconsult tre nye prøver av topplaget av sedimentet (0-10 cm) på felt B9. Prøvene viste tilstandsklasse III i én prøve og tilstandsklasse IV i to prøver. Kun enkeltforbindelser av PAH ble påvist i tilstandsklasse IV, mens TBT, PCB-7 og sink ble påvist i tilstandsklasse III. For å begrense spredningen av forurensede partikler skal det benyttes siltgardin. Partikkelspredningen vil overvåkes ved hjelp av turbiditetsmålere. Alle oppgravde masser vil leveres til godkjent mottak. Lensevann fra byggegrop skal ledes til sedimentasjonscontainer e.l. før utslipp. Arbeidene skal foregå fra land og fra lekter. Mudrearbeidene skal gjennomføres ved bruk av gravemaskin.

Arbeidene er planlagt med oppstart i andre kvartal 2024 og estimert varighet er ett år.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 05.12.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2022/32310.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

 

Høringsfrist:
5. desember 2022