Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avløpsvann fra Høgevarde renseanlegg i Flå kommune

Høringsfrist:
28. oktober 2022

Høgevarde AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avløpsvann fra Høgevarde renseanlegg i Flå kommune.

Publisert 29.09.2022

Søknad
Høgevarde renseanlegg eies og driftes i dag av Høgevarde AS. Renseanlegget er et biologisk-kjemisk SBR-anlegg fra Biovac. Alegget har en dimensjonerende kapasitet for organisk stoff på 1850 pe BOF5. Den hydrauliske kapasiteten er 20 m3/t. Det foreligger i dag en utslippstillatelse for renseanlegget, gitt av Flå kommune den 28.06.2006. Tillatelsen omfatter utslipp av inntil 1 880 pe BOF5, for inntil 420 hytter og utleieenheter med totalt 200 sengeplasser. I gjeldende tillatelse er det satt krav om 96 % rensing av fosfor. I tillegg er det satt krav om at årlig gjennomsnittlig utløpskonsentrasjon ikke skal overstige 0,25 mg/l, samt at høyeste utslippskonsentrasjon over en uke ikke skal overstige 1,2 mg/l. For organisk stoff er det satt krav om minst 70 % renseeffekt for BOF5. I tillegg skal årlig gjennomsnittlig utslippskonsentrasjonen ikke overstige 25 mg O2/l, mens høyeste utslippskonsentrasjon ikke skal overstige 50 mg O2/l. Det er også satt krav om maksimalt utslipp av 1 000 TKB/100 ml. Tall fra innsamlet driftsdata viser at renseanlegget ikke klarte rensekravene sine hverken i 2020 eller 2021. Det foreligger ikke analyseresultater fra tidligere år enn 2020.

Høgevarde renseanlegg tilhører Høgevarde tettbebyggelse. Tettbebyggelsen er regulert etter kapittel 14, fordi den har et samlet utslipp til ferskvann over 2 000 pe BOF5. I 2021 var det samlede utslippet fra tettbebyggelsen ca. 2 280 pe BOF5 i maksuke. Til sammenlikning hadde Høgevarde renseanlegg et maksukeutslipp på ca. 1 526 pe BOF5 samme år. Det samlede utslippet fra Høgevarde tettbebyggelse i år 2029 er estimert å være ca. 3 480 pe BOF5 i maksuke.

Høgevarde AS søker om utslipp av inntil 4 000 pe BOF5 i maksuke i 2029, med 90 % rensing av BOF5 eller maksimalt 25 mg O2/l fra renseanlegget og maksimalt 10 mg O2/l fra sandfilteret, 90 % rensing av KOFCR eller maksimalt 100 mg O2/l fra renseanlegget og maksimalt 50 mg O2/l fra sandfilteret, og 95 % rensing av fosfor med maksimalt utslipp av 1 mg/l fra renseanlegget og 0,5 mg/l fra sandfilteret. Det søkes også om midlertidig unntak fra kravene i kapittel 14 om akkreditert prøvetaking. Unntaket skal gjelde fram til nytt renseanlegg (Gulsvik renseanlegg) står klart til drift ved Vetervegen senest i 2030. Høgevarde renseanlegg har utslipp til Gulsvikelva.

Formålet med å oppdatere tillatelsen er å sikre at den er i tråd med gjeldene regelverk og mal for utslippstillatelser gitt i medhold av forurensningsforskriften kapittel 14. Tillatelsen skal sikre tilfredsstillende oppsamling, transport og rensing av avløpsvann fra tettbebyggelser, slik at avløpsinfrastrukturen ikke fører til forurensning av resipienter og vassdrag.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 28.10.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2022/6559. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
28. oktober 2022

Kontaktpersoner

Dokumenter