Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – Geminor i Fredrikstad

Høringsfrist:
24. oktober 2022 23.00

Geminor AS har søkt om tillatelse til utendørs lagring av komprimert husholdningsavfall på Borg Havn i Fredrikstad kommune. Frist for å sende inn uttalelser til søknaden er 24.10.2022.

Publisert 27.09.2022

Bakgrunn

Geminor AS har tillatelse etter forurensningsloven (tillatelsesnummer 2019.1012.T) til mellomlagring av inntil 100 000 tonn RDF-faller per år på Borg Havn i Fredrikstad kommune. RDF-baller (refuse-derived fuel) er tørket og sortert husholdningsavfall som er strimlet, komprimert og pakket i 8 lag med plast. Geminor AS opplyser av ballene inneholder plast, papir og tre, og at de ikke skal inneholde organisk materiale. RDF-ballene skal ifølge gjeldende tillatelse lagres på fast dekke og med klimavern på gbnr. 303/1442. Klimavern er definert i tillatelsen som overbygg eller tett konteiner slik at avfall ikke kommer i kontakt med vann.

Sammendrag av søknaden

Virksomheten søker om å kunne mellomlagre inntil 18 mafiflak (ca. 45 tonn) med RDF-baller utendørs på fast dekke i maksimalt syv kalenderdager (gbnr. 303/1240). Mafiflak er lastetraller som ballene blir fraktet på. Når ballene skal flyttes, er det hele flaket som flyttes.

Geminor AS vurderer at plastemballerte og tette baller oppfyller kravene for klimavern, som er konstruksjon som skal beskytte avfall mot vær, vind og andre klimapåvirkninger. Videre vurderer de at lagring på mafiflak vil redusere risikoen for punktering av emballasje.

Gjeldende reguleringsplan for området er PlanID 599 i Fredrikstad kommune (3004). Det ligger ingen føringer for virksomheten i planen.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Geminor AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 24.10.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/8844».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
24. oktober 2022 23.00