Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til nytt anlegg for varmforsinking - Råzink AS - Råde kommune

Høringsfrist:
17. august 2022

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Råzink AS om tillatelse etter forurensningsloven for et nytt anlegg for varmforsinking i Torvstikkeren 18 i Råde kommune. Søknaden er mottatt 09.03.2021. Revidert søknad er mottatt 26.06.2022.

Publisert 06.07.2022

Sammendrag av søknaden
Råzink AS vil ta imot gjenstander av stål og overflatebehandle dem ved å påføre et tynt lag med sink. Forventet produksjon er overflatebehandling av 2 000 tonn stål årlig med en ambisjon på å oppnå 3 000 tonn i løpet av noen år. 

Virksomheten vil ha utslipp til luft fra kjemibad og sinkgryte. Utslippene skjer via ventilasjonssystem med renseinnretninger. Det vil ikke være utslipp av prosessavløp fra virksomheten.

Råzink AS opplyser at de genererer lite støy.

Behandlingsbadene har et volum over 30 m3 og anlegget er derfor omfattet av industriutslippsdirektivet IED. Det foreligger et utkast til BAT-konklusjoner fra EU om beste tilgjengelige teknikker for ferrous metal prosessing (BAT-FMP), som inkluderer varmforsinking. Vedlagt søknaden er Råzink AS sin BAT-vurdering for virksomheten.

Anlegget ligger i et område som er regulert til forretning, kontor og industri i reguleringsplan for Åkerbergsmosen-Raben, vedtatt 22.06.2006.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Råzink AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 17.08.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2021/8138»

Informasjon om videre saksgang
Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

 

Høringsfrist:
17. august 2022