Høring av søknad etter forurensningsloven til mudring i sjø ved nytt Vikingtidsmuseum i Langviksbukta på Bygdøy

Høringsfrist:
24. februar 2022

Statsbygg har søkt om tiltalelse etter forurensningsloven til mudring ved nytt Vikingtidsmuseum i Langviksbukta på Bygdøy

Publisert 20.01.2022

Søknad
Det er planlagt mudring for en felles trasé for flomsikringsledning og inntaksledninger for energiutveksling med sjøvann i forbindelse med bygging av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. Det søkes om å mudre 1750 m3 +/-250 m3. Arealet som berøres av tiltaket er på 630 m2. Mudringsdybder vil være inntil 5 meter med en bredde på ca. 3 meter over en avstand på ca. 180 meter i Lanviksbukta. Ledningene vil bli lagt på sjøbunnen der vanndybden er større enn 5 meter. Det er utført sedimentundersøkelser som viser forurensningsgrad i tilstandsklasse IV - V (dårlig - svært dårlig). Det planlegges bruk av siltgardin og turbiditetsmålinger som avbøtende tiltak. Det er bekreftet fra plan- og bygningsetaten at tiltaket er i tråd med gjeldene regulering for området.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 24.02.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 21/31794.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
24. februar 2022