Høring av ny søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune

Høringsfrist:
13. desember 2021

Oslo Havn KF har søkt om ny tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune.

Publisert 23.11.2021

Søknad
Statsforvalteren i Oslo og Viken mottok den 27. mai 2021 søknad fra Sweco på vegne av Oslo Havn KF, om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Rådhusbrygge 5 (gbnr. 209/493) i Oslo kommune. Søknaden lå på høring i tidsrommet 13. juli 2021 – 17. august 2021, og tillatelse ble gitt den 9. september 2021. Den 15. oktober 2021 mottok Statsforvalteren brev fra Oslo Havn KF med ønske om endring av eksisterende tillatelse. Statsforvalteren har vurdert at de omsøkte endringene krever en ny tillatelse. I den forbindelse legges den nye søknaden på høring.

Rådhusbrygge 5 er opprinnelig fra ca. år 1880. Dagens kaifront ble etablert i 1948, med flere
ombygninger frem til 1986. En inspeksjon av kaien i 2020 viser betydelig undervasking av kaien.
Etter avdekking av den betydelig svekkede bæreevnen til kaien, ble det besluttet at dagens kailinje skal rives, og ny kai skal etableres. I forbindelse med arbeidet med å rive og bygge ny kai vil det
være behov for å utføre følgende tiltak i sjø:

  • Mudring for å øke seilingsdypet i et areal på ca. 100 m2 i den vestlige delen utenfor
    Rådhusbrygge 5.
  • Setting av 8 nye stålkjernepeler.
  • Utlegging av miljøtildekkingslag over mudret areal.
  • Utlegging av masser for å erosjonssikre underliggende sediment mot propellerosjon.


I den opprinnelige søknaden ble det søkt om å mudre inntil 300 m3 innenfor et areal på opptil 150 m2. Maksimal mudringsdybde var 4,5 m. I tillegg ble det søkt om utfylling av masser på inntil 150 m3 over et areal på opptil 150 m2. Høyden på utfyllingen med erosjonssikring var 1-1,5 m. Tiltaket var planlagt gjennomført så raskt som mulig etter 15.09.2021.

I den nye søknaden søkes det om å fylle ut inntil 400 m3 masser innenfor et areal på opptil 250 m2. Høyden på utfyllingen blir ca. 1,7 m. Det søkes også om å mudre ned til kote -5,2. Mudrevolum- og areal er det samme som i den opprinnelige søknaden.    

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 13. desember 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/16826.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
13. desember 2021