Forenklet høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Nesbyen renseanlegg - Nesbyen kommune

Høringsfrist:
26. november 2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte ut 08.07.21 høringsbrev for søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Nesbyen renseanlegg i Nesbyen kommune. I ettertid har Nesbyen kommune, den 15.10.2021, sendt inn endring av dimensjoneringsgrunnlag og presisering av utslippskrav det søkes om.

Publisert 05.11.2021

Bakgrunn
Nesbyen renseanlegg har tillatelse etter forurensningsloven datert 19. februar 2002 for avløpsvann inkludert overvann. Nesbyen kommune planlegger å bygge nytt renseanlegg ved Grønne industriområde.

Dagens tillatelse vil ved ferdigstilling av nytt renseanlegg ikke være dekkende for driften av Nesbyen renseanlegg, og de søker derfor ny tillatelse.


Sammendrag av søknaden
Nesbyen kommune har i dag et renseanlegg, Nesbyen renseanlegg, som er regulert etter kapittel 13 i forurensningsforskriften. Det søkes nå om å etablere et nytt renseanlegg på Grønne industriområde, med kapasitet på 20 000 pe. Tettbebyggelse med utslipp av denne størrelsen skal reguleres etter kapittel 14 i forurensningsforskriften, hvor Statsforvalteren i Oslo og Viken er forurensningsmyndighet.

Det ble i forprosjektet til renseanlegget lagt til grunn en utbygning i to trinn, med en øvre ramme på 17 000 pe. I oppstartsfasen av detaljprosjekteringen har kommunen nå valgt å gå bort fra denne modellen, og vil heller bygge ut anlegget i ett trinn med fleksible løsninger for håndtering av varierende belastning. Den øvre rammen for utslipp er da beregnet til 20 000 pe.

Nesbyen kommune søker om følgende rensekrav:

  • Minst 93% reduksjon av fosfor.
  • Minst 90% reduksjon av BOF5 eller at utslippskonsentrasjonen ikke overstiger 25 mg O2/L. utslipp
  • Minst 75% reduksjon av KOFCR eller at utslippskonsentrasjonen ikke overstiger 125 mg O2/L.

Nesbyen kommune søker ikke om rensing av nitrogen, med tar høyde for at det kan bli satt som krav. I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Nesbyen kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 26.11.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/36204».

Informasjon om videre saksgang
Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.