Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Loselva med mellomlagring av masser på land, i Øvre Eiker kommune

Høringsfrist:
7. oktober 2021

Øvre Eiker kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Loselva med mellomlagring av masser på land, i Øvre Eiker kommune.

Publisert 13.09.2021

Søknad
Loselva er sideløp til Vestfosselva. Elva har innløp ved Persbråtan og utløp i Drammenselva nedstrøms Hagaøya. Vestfosselva ble regulert i 1983, med en minstevannføring på 1,3 m3/s. Vannføringen har derfor blitt vesentlig redusert i deler av året. Det har også lagt seg oppelvesedimenter i innløpsområdet til Loselva. Disse demmer opp for vann inn fra Vestfosselva. Samlet har dette ført til mindre vanngjennomstrømming i Loselva. Mindre vanngjennomstrømming har ført til mindre utskifting og mer stagnert vann. Dette har blant annet hatt negativ effekt på biologisk mangfold. Loselva blir også benyttet til jordvanning. Vanning har imidlertid blitt vanskelig på grunn av begrenset vannmengde. Ut fra jordbruksinteressene er det derfor ønske om å få mer vann inn i elva.

Øvre Eiker kommune søker derfor om å renske opp i innløpet av masser som er avsatt fra Vestfosselva. Det søkes om mudring av inntil 500 m3 over et areal på opptil 1100 m2. Arbeidet vil skje med gravemaskin plassert på land. Det vil ikke bli brukt lekter. Vegvesenet har tidligere gjort sedimentundersøkelser i Loselva i forbindelse med utvidelsen av E- 134. Undersøkelsene avdekket sink i tilstandsklasse III (moderat). Resten av miljøgiftene det ble analysert for hadde verdier som tilsvarer tilstandsklasse I-II i henhold til Miljødirektoratets veileder M-608/2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota.

Søknaden kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 7. oktober 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/22849.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
7. oktober 2021

Kontaktpersoner

Dokumenter