Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved brygge ved Grønsund i Asker kommune

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
23. april 2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken mottok den 18.01.2021 søknad fra Asker kommune om mudring ved en privat brygge i Grønsund i Asker kommune.

Publisert 26.03.2021

Sammendrag av søknad
Asker kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø ved Grønsund i Asker kommune. Det ble i utgangspunktet søkt om en endring av tillatelse gitt fra Statsforvalteren 30.01.2019. Denne tillatelsen omfattet utlegging av sjøledning for overføring av avløpsvann. Tiltaket det nå søkes om omhandler å mudre rundt en privat brygge som har blitt grunnere etter at vannledningen ble lagt på tvers av Grønsund i Indre Oslofjord. Brukerne av bryggen har meldt til Asker kommune om at det nå er for grunt til å kunne legge til med deres fritidsbåter. Det søkes derfor om tillatelse til mudring for å øke seilingsdypet utenfor bryggen. Det er behov for å mudre innenfor et areal på 85 m2. Den planlagte mudringsdybden for tiltaket er anslått til 0,5 m, så mudringsmengde blir på ca. 43 m3.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 23.04.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med «høringsuttalelse i sak 2019/5948».

Informasjon om videre saksgang
Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.