Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om tillatelse til drift av anlegg for sanering av kasserte båter - Metallco AS, Alnabru

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
15. april 2021 23.30

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Metallco AS om endring av eksisterende tillatelse til drift av gjenvinningsanlegg på Alnabru i Oslo. Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jamfør forurensningsloven §§ 11og 29.

Publisert 03.03.2021

Metallco AS driver i dag et anlegg for mottak og behandling av metallholdig avfall, kasserte kjøretøy og mottak av blybatterier.

Metallco AS søker om tillatelse til mottak og behandling av kasserte båter. Båtene skal tømmes for olje, drivstoff, frostvæske, olje- og bensinfilter osv.

Båtene demonteres og det sorteres ut batterier, gassbeholdere, EE-avfall, motor, tanker, treverk, glassfiber, metaller osv.

Sanering av båt skal foregå innendørs i hall på samme sted som sanering av kasserte kjøretøy skjer i dag.

Overvann fra anleggsområde samles opp, fordrøyes og slippes på kommunal overvannsledning som har utslipp i Alnaelva. Det er også oljeutskiller som er koblet på kommunalt avløpsnett. Virksomheten har ikke punktutslipp til luft, men støv kan slippe diffust ut i omgivelsene. Håndtering av metaller, konteinere og kjøring med store maskiner kan føre til støy. Det har kommet inn naboklager på støy.

Frist for å sende inn merknader

Eventuelle merknader til saken sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken på sfovpost@statsforvalteren.no innen 01.04.2021.