Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til dumping av masser ved Midtre sletter

Høringsfrist:
17. desember 2020

Anders Nilsen søker om tillatelse etter forurensningsloven til dumping av mudrede masser ved Midtre Sletter i Råde kommune. Mudringen ble lagt på høring i tidsperioden 09.04.2020 - 22.05.2020. 

Publisert 26.11.2020

Det har blitt søkt om tillatelse til å mudre 320 m3 ± 80 m3 ved eksisterende flytebrygge, slik at tiltakshaver kan bruke brygga som fortøyningsplass for småbåt. Det er planlagt mudring fra lekter/båt. Det søkes nå om at de mudrede massene skal dumpes ved Midtre Sletter i Råde kommune. Sedimentprøver ved tiltaksområdet viser at massene ligger innenfor tilstandsklasse I (svært god) for metaller, PCB og PAH, og II (god) for TBT.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har sendt søknaden om mudring på høring i tidsperioden 09.04.2020 – 22.05.2020. Denne høringen gjelder dumping av muddermasser ved Midtre Sletter.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 17. desember 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/12049.

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de forelagt søker for uttalelse.