Søknad om mudring og fysiske tiltak i sjø ved Svelvigen Brygge i Svelvik

Høringsfrist:
20. mars 2020

PX Solutions AS har på vegne av Svelvigen Brygge AS søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og fysiske tiltak i sjø ved Svelvigen Brygge i Svelvik i Drammen kommune. 

Publisert 20.02.2020

PX Solution AS søker om tillatelse til følgende arbeider i sjø ved Svelvigen Brygge (gbnr. 317/1) i Svelvik i Drammen kommune: 

  • Ny steinsetting av bryggefront på ca. 140 meter.
  • Anlegge rampe opp til brygge.
  • Mudring av sand utenfor bryggekant for å oppnå akseptabel seilingsdybde. Det søkes om å mudre ca. 450 m3 (± 50 m3) innenfor et område på ca. 250 m2 (± 50 m3). Arbeidene planlegges å gjennomføres med langgraver fra land.
  • Utskifting av påler bak hver båtplass ca. 12-15 meter ut fra bryggekanten.

Det har blitt gjennomført sedimentundersøkelser i tiltaksområdet som avdekket at sedimentet er forurenset med tributyltinn (TBT) og enkelte polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-forbindelser).

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 20. mars 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Uttalelser må merkes med referanse 2020/5469. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

 

Høringsfrist:
20. mars 2020

Kontaktpersoner

Dokumenter