Tilsynsmessig oppfølging av psykiater

Vi har gjennomgått opplysningene vi i desember mottok om en psykiater og finner at de gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging. Det betyr at vi har funnet grunn til å undersøke forholdene nærmere.

Publisert 09.01.2023

Opplysningene inneholder påstander om mangelfull behandling og privatisering av relasjonen mellom pasient og behandler.

I dag har vi derfor sendt brev til psykiateren hvor vi ber om ytterligere opplysninger med frist 30.01.2023. Vi har mottatt flere henvendelser om den samme psykiateren. Vi har derfor også sendt separate brev.

Videre saksgang vil avhenge av hvordan vi konkret vurderer opplysningene i saken. I hvilken grad vi vil se henvendelsene i sammenheng vil også bero på en konkret vurdering.

Vi kommer ikke til å gi ytterligere kommentarer før vi har mottatt opplysningene og gjort en vurdering av disse.

Generelt om vår tilsynsmessige oppfølging:

Formålet med tilsyn er å bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

Videre skal tilsynsaktiviteten vår være risikobasert. Det betyr at vi må rette ressursene våre til der sannsynligheten for svikt er størst og der konsekvensene av svikt for fremtidige pasienter og brukere er mest alvorlige. Vi må derfor prioritere hvilke vurderingstema i en sak det er aktuelt å gjennomgå og hvor omfattende en sak skal undersøkes.

Når vi har funnet at det er formålstjenlig med videre tilsynsmessig oppfølging av et forhold, innhenter vi de opplysninger vi vurderer som nødvendige for å belyse saken.

I noen saker innhenter vi opplysninger i flere omganger og fra ulike aktører før vi vurderer saken som tilstrekkelig opplyst.

Den videre oppfølgingen vår vil bero på en konkret vurdering av opplysningene i saken, ut fra formålet med tilsyn og risiko for svikt.

For eksempel vil vi i noen saker finne at det ikke er grunnlag for videre tilsynsmessige oppfølging og avslutte saken med en kort begrunnelse.

Der vi finner det formålstjenlig, kan vi gjøre en vurdering av om det foreligger brudd på helselovgivningen. Videre kan vi gi råd og veiledning, også i kombinasjon med alternativene over.

I tillegg kan Statsforvalteren, i tillegg til Helsetilsynet, ilegge helsepersonell faglig pålegg.

I særlig alvorlige saker kan vi oversende saken til Helsetilsynet. De kan vurdere andre administrative reaksjoner enn faglig pålegg.

Vilkårene for administrative reaksjoner overfor helsepersonell fremgår av helsepersonelloven kapittel 11.

Vi har lagt ved skjermet versjon av brevene hvor vi ber om opplysninger, og som vi har sendt ut i dag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.