Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Pilotprosjekt om å øke kunnskapen om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), i perioden 2020-2024.

Publisert 17.02.2022, Sist endret 16.03.2022

Statsforvalterne i Oslo og Viken, Trøndelag, Rogaland og Troms- og Finnmark, deltar i et pilotprosjekt om å øke kunnskapen om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunene. Konvensjonen heter «Convention on the Rights of Persons with Disabilities», og kalles ofte CRPD.

Bakgrunn

I «Et samfunn for alle - Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030» har regjeringen et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. Statsforvalterens rolle i dette arbeidet er forankret i tiltak nr. 71 i handlingsplanen: «Et samfunn for alle – Likestilling, demokrati og menneskerettigheter – Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025». I handlingsplanen ønsker regjeringen et samfunn der alle borgere har samme muligheter til å ta utdanning, delta i arbeidslivet på like vilkår, få gode helsetjenester og selv velge hva de vil gjøre på fritida. Det handler om å være medborger i et demokrati. 

Organisering

Pilotprosjektet eies av Kulturdepartementet, og styres og koordineres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.). Kommunene, som deltar i pilotprosjektet, får opplæring av Statsforvalteren, i artikler og satsingsområder i CRPD som utvelges av Bufdir.

I Oslo og Viken deltar syv kommuner; Asker, Bærum, Drammen, Enebakk, Nes, Ullensaker og Ål. 

Satsingsområder

Satsningsområdene i pilotprosjektet til nå, er CRPD;

  • artikkel 19 om retten til et selvstendig liv og å være en del av samfunnet
  • artikkel 24 om retten til utdanning
  • artikkel 7 om barn med nedsatt funksjonsevne og
  • artikkel 30 om deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett.

Bufdir. velger ut to artikler hvert år og utarbeider fortløpende veileder til disse artiklene (Bufdir.no). 

Landsomfattende satsning

Etter at Bufdir. avslutter pilotprosjektet ved utløpet av 2022, skal erfaringene fra pilotprosjektet brukes av alle landets statsforvaltere, slik at alle kommuner i Norge skal få opplæring og støtte i hvordan de skal bruke konvensjonen i sitt arbeid.  

Statsforvalteren i Oslo og Viken har laget en introduksjonsfilm for kommunalt ansatte om CRPD (6 minutter), som er tilgjengelig i lenken til høyre. I november 2021, ble det avholdt lederkonferanse om kommunenes forpliktelser etter konvensjonen for administrativ og faglig ledelse i alle kommunene i Oslo og Viken. Statsforvalteren i Oslo og Viken tilbyr en rekke faglige webinarer bla. om CRPD, som annonseres på våre nettsider, under kurs og konferanser.

Seniorrådgiver Lynn Kristin Wandaas, Sosial- og barnevernavdelingen, er prosjektleder og embetets kontaktperson utad.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Film

Statsforvalteren i Oslo og Viken har laget en film om CRPD (6 min.), som kan benyttes til opplæring.