Vigselsrett – hvem har ansvar for hva?

Registrerte tros- og livssynssamfunn som ønsker rett til å vie her i landet, kan søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å få godkjent sitt vigselsritual.

Publisert 15.09.2023

Etter at ritualet er godkjent, må samfunnet søke Statsforvalteren om godkjenning av vigslere.

En vigsel er ugyldig hvis et samfunn bruker et vigselsrituale som ikke er godkjent. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som behandler søknader om etterfølgende godkjenning av ugyldige vigsler.

Spørsmål som gjelder vigselsritual, må stilles direkte til Bufdir. Statsforvalteren kan svare på spørsmål om vigslere og ugyldige vigsler.

Kontaktpersoner