Ny lov om tros- og livssynssamfunn fra 1. januar 2021

Krav om antall medlemmer for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, og krav om organisasjonsnummer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.10.2020

Lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) skal tre i kraft 1. januar 2021. Loven vil erstatte lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn.  

Krav om 50 registrerte medlemmer

For å kunne bli registrert og være berettiget til tilskudd etter den nye trossamfunnsloven, må tros- og livssynssamfunn ha minst 50 medlemmer som:

a) selv har meldt seg inn, eller som har blitt innmeldt av dem som har foreldreansvaret,

b) er bosatt i Norge, og

c) ikke er medlem i Den norske kirke eller et annet registrert tros- eller livssynssamfunn.

Tros- og livssynssamfunn med færre enn 50 medlemmer, vil kunne slå seg sammen med et annet samfunn for å oppfylle antallskravet. Les mer om dette her. 

Regelen om at tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kan bare kreve tilskudd for personer som tilhørte samfunnet per 1. januar i tilskuddsåret er videreført. For at medlemmer som overføres til et nytt eller annet tros- eller livssynssamfunn ved en sammenslåing skal kunne være tilskuddstellende i 2021, må sammenslåingen dermed ha trådt i kraft den 1. januar 2021.  

Organisasjonsnummer

Tros- og livssynssamfunn må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for å kunne bli registrert og kreve tilskudd etter den nye trossamfunnsloven. 

Tros- og livssynssamfunn som behøver et nytt organisasjonsnummer, anbefales å sende inn elektronisk melding om registrering i Enhetsregisteret så tidlig som mulig, slik at organisasjonsnummeret kan bli tildelt i god tid før 1. mars 2021. 

På Brønnøysundregistrenes nettsider finnes informasjon om hvordan sende inn en elektronisk registermelding. 

Ta kontakt med Brønnøysundregistrene dersom dere har spørsmål nettsidene ikke gir svar på.